Kategori:Västra Lund - Här bor man - Bostadsområden i Lunds kommun 1945-2005

Från bevaringsprogram
Västra Lund

I västra Lund ingår stadsdelarna Rådmansvången, Pilelyckan, Papegojelyckan, Klosters fälad och Värpinge. En del äldre bebyggelse fanns på Rådmansvången och Papegojelyckan, huvudsakligen i anslutning till Trollebergsvägen, när utbyggnaden startade där under 1930-/40-talen. Pilelyckan och Klosters fälad anlades på 1960-talet och Värpinge under 1990-talet. Utbyggnaden har huvudsakligen skett på tidigare jordbruksmark. Viss förtätning har ägt rum, huvudsakligen i form av att ny bebyggelse uppförts på mark som använts för parkering eller liknande, men viss nybebyggelse har ersatt äldre.

Stadsdelarna ligger utanför Ringvägen-Fasanvägen och gränsar i väster till jordbruksmark. I söder tillsluter Södra företagsområdet och Lunds reningsverk, i norr Pilsåkers företagsområde, Västra Ringen och en golfbana. På Klosters fälad består bebyggelsen uteslutande av flerbostadshus, i övrigt är det mer blandat men med en dominans av flerbostadshus.