Tofslärkan

Från bevaringsprogram

Kvarteret som ligger utmed norra sidan av Dalbyvägen har anor från början på 1900-talet. Det är byggt intill de gamla åkermarkerna i norr som i dag är exploaterade och i väster finns ett grönstråk som bryter av utsikterna mellan kvarteren. I dag är kvarteret relativt grönt med tanke på läget utefter vägen och har en del äldre träd, som troligtvis är lika gamla som byggnaderna, och ligger på en mindre kulle i landskapet med utsikt över åkerlandskapet och Romeleåsen. Placeringen av byggnaderna visar på de olika tidsåldrarna, som utöver början på 1900-talet även är byggda före och strax efter 1940 (enligt ortofoto).

Fastigheter