Veberöd - 24:14 & 25:4

Från bevaringsprogram

Två fastigheter vars byggnader man kan se på Häradsekonomiska kartan 1910-15. Veberöd 24:14 tillhör Mossagården, sannolikt sedan lång tillbaka. 25:4 tillhörde troligen den gård som på samma karta benämnts nr 74 eftersom huset liggen inom dess ägogräns. I denna del i Veberöd fanns vid tiden en gles liten samling av småhus.

Fastigheter