Värpinge 17:9 - 17:15

Från bevaringsprogram
Det gamla gårdshuset på Värpinge 17:9. På krönet den kvarvarande byggnaden från Värpinge 1. Foto 1951 Ragnar Blomqvist/Kulturen.
Arbetstorpet nr 21 enl 1909 års karta. Foto Folklivsarkivet.

Området begränsas i söder av Trollebergsvägen och i väster av Bäckarännan. Bäckarännan lades ut 1928 över Rinnebäcks åfåra. Tidigare fanns endast stigar på ömse sidor om bäcken, och flertalet av husen låg mellan bäcken och stigarna. Den låglänta remsan utmed bäcken ingick förr i byns gemensamma "gatumark". Remsan uppläts under 1700-talet som tomtmark för byns obesuttna, och på 1822 års karta ligger där fem små arbetstorp. Byggnadslägena för fyra av dessa markeras ännu av äldre byggnader.

De tre tomterna inom den östra, högre belägna delen, utgjorde tomtplatsen för gården Värpinge nr 1. På 1822 års karta är det en sammanbyggd fyrlängad gård. Enligt ett syneprotokoll 1867 hade alla längorna halmtak, tre var uppförda i ekekorsvirke "med ler på stakar", medan stallet i öster var byggt av bränt tegel och lersten. Boningshuset i söder anges som gammalt men inte vanvårdat. Väster om gården låg ett svinhus i furukorsvirke. Gården skall ha flyttat ut från byn på 1870-talet, se Värpinge 17:27. På gårdsplatsen ligger dock ännu ett par äldre byggnader, varav den ena sannolikt utgör en del av gårdens västra länga. Efter utflyttningen torde de kvarvarande husen på gårdsplatsen ha tjänat som dagsverkstorp eller statarbostäder under nr 1.

Sedan en styckningsplan för Värpinge godkänts 1929 friköptes tomterna på den gamla gårdsplatsen liksom det södra arbetstorpet 1930 av olika privatpersoner. Den övriga marken längs Bäckarännan köptes 1948 av Henrik Dieden, som det året avträdde arrendet av säteriet. De två bebyggda tomterna sålde han av 1950, och den obebyggda såldes 1961.

Rivna hus

Ett numera försvunnet arbetstorp (nr 22 på 1822 års karta) låg på gränsen mellan Värpinge 17:9 och 17:10. På 1909 års karta var det uppdelat på två lägenheter (nr 21 & 24). Den västra delen kvarstod till 1930, då även den revs. Huset var uppfört av lersten med halmtak och gavelspetsar av brädor. Enligt uppgift skulle det ha uppförts av husman Henrik Nilsson på 1850-talet.

Fastigheter