Tornasjö

Från bevaringsprogram
Tornasjö

Tornasjö var namnet på ett markområde som låg strax nordöst om kvarteret. Enligt 1704 års karta fanns det där då en sjö, men den verkar ha blivit torrlagd redan under 1700-talet.

Kvarteret ligger på mark som förr ingick i jordegendomen Olshög. Vid sekelskiftet hade ägaren till Olshög börjat stycka av en del villatomter på den del som låg närmast staden. Professorsstaden planlades i ett par omgångar allteftersom avstyckningarna fortskred och i en plan från 1924 hade hela Olshög lagts ut till villatomter. Tankarna på en yttre ringled, Tornavägen, medförde dock att planen fick korrigeras i de yttre delarna. I en ny stadsplan från 1927 har dock kvarteret fått sin slutliga form. Samma år uppfördes den första villan i kvarteret och åtta år senare var samtliga tomter bebyggda utom två stycken som kom att bli liggande in på 1950-talet. Merparten av husen är uppförda av olika byggmästare som i de flesta fall sålde husen vidare så snart som de var klara. Vid Tornaplatsen ligger en enhetlig rad av putsade funkisvillor som är väl värda att slå vakt om. Genomgående är de uppförda i två våningar och har flacka tak med markerade takfötter. Husraden längs med Tunavägen är av mera blandad karaktär och består av 1½-plansvillor av mera traditionellt slag.

Fastigheter