Färgaren 29

Från bevaringsprogram
Färgaren 29 fd. Färgaren 17 & Färgaren 18
Fargaren 18 stora sodergatan.png
Färgaren 29
Information
AdressDrottensgata 2 & Stora Södergatan 8A-C
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Fd. Färgaren 17

Det Borgska tegelhuset

Gavelhus i två våningar, uppfört med skalmur av tegel i munkförband. Inga större förändringar har skett i denna byggnad sedan 1800-talets början. 1934 gjordes en viss dokumentation som redovisats i tidigare nämnda uppsats av Ragnar Blomqvist.

Huset saknar källare. Bottenvåningen har legat i markplanet som då byggnaden uppfördes befann sig ca 50 cm lägre än idag. De två våningarna är olika höga. Bottenvåningens ursprungliga takhöjd var ca 290 cm medan den övre våningen är hela 320 cm hög. Troligen har huvudingången legat mitt i nordfasaden. Bottenvåningen har haft små och obetydliga fönsteröppningar, medan övervåningens fönster varit avsevärt större. Liksom på Stäket fanns troligen ett burspråk mot gatan. Den nuvarande takstolen är inte ursprunglig, utan gavlarna har sannolikt varit uppmurade ända till taknocken.

Byggnadens ursprungliga rumsindelning är inte klarlagd. Blomqvists hypotes är att huset varit en s k salsbyggnad med en större representativ sal i den övre våningen samt kök, bagarstuga och andra ekonomiutrymmen i bottenvåningen.

Dateringen av byggnaden är osäker, eftersom ingen utförlig byggnadsarkeologisk undersökning har utförts. Den förmodas emellertid vara uppförd under senmedeltiden. Frågan om byggnadsminnesförklaring av detta medeltida tegelhus har väckts under år 1980.[nutidsuppdateras]

Fru Görvels gård

De två tegelhusen på tomterna 23 och 17 har ursprungligen tillhört en och samma gård med nr 213 enligt 1758 års tomtnumrering. Gården ägdes vid medeltidens slut av domkyrkan och har någon gång under 1500-talet överlåtits åt arrendatorn mot erläggande av årlig jordskyld. Vid mitten av 1500-talet ägdes gården av riksrådet Lave Brahe och övergick efter dennes död 1567 till hans änka Görvel Fadersdotter Sparre. Gårdsbebyggelsen med två hus, av vilka det ena inrymt den egentliga bostaden medan det andra innehållet i ekonomiutrymmen och en stor sal, är till sitt allmänna schema helt medeltida. Denna gruppering har tillämpats såväl i stormansresidenser som i köpmännens gårdar i städerna; i de senare har salen använts som varumagasin. I vanlig borgerlig standard i Lund har husen varit av trä eller korsvirke. Då de som i fru Görvels gård uppförts av tegel, får detta tagas som en antydan om att byggherren tillhört en högre samhällsklass.

Fru Görvels gård torde vara den enda anläggningen av detta slag i vårt land utanför Visby, i vilken båda huvudbyggnaderna bevarats. (Lunds stadsbild 1968).

Fd. Färgaren 18

Envåningshus av okänd ålder. Möjligen ingår delar av den byggnad som färgare Hans Borg förvärvade 1737. Det är flera gånger ombyggt. 1839 ersattes korsvirket i stommen med tegelgrundmur. Det volutförsedda krönet över entrén tillkom under senare delen av 1800-talet. Gjutjärnskolonnerna som inramar skyltfönstren är från 1921. Fasaden ar idag slätputsad och målad gulbrun, på rusticerad svart sockel. Sadeltaket är täckt med svarta eternitplattor. Invändigt är huset kraftigt ombyggt för butiksändamål.

Gårdshuset i två våningar byggdes 1816, av tegel i bottenvåningen och ekekorsvirke med tegel i den övre. Byggnaden har ett svagt brutet tak, avvalmat mot öster och täckt med asfaltpapp.


Port. Foto 1981.
Gårdshus.

Tvåvåningshus uppfört av tegel, den norra delen 1851, den södra 1852. Fasaden är slätputsad och gråmålad med en slät vit list meilan våningarna samt profilerad gesims med tandsnitt. Södra delen av fasaden har skyltfönster, för övrigt 6-rutade blå fönster, varav en del med ursprungliga bågar. Port med kraftigt profilerat listverk i rombiskt mönster. Taket är täckt med svarta eternitplattor. Södra hushalvan har i bottenvåningen kryssvalv. Det inreddes 1926 till butik. På gården, strax till vänster om porten, ligger ett envåningshus med putsad fasad och tegeltäckt valmat tak. Det uppfördes 1876 som portvaktshus till den Borgska fabriksanläggningen.


Hus på Drottensgatan.
Kakelugn i nyrenässansstil, omkring 1890.
Originalkakelugn med medaljong i övervåningen.

Tvåvåningshörnhus består av två delar varav den södra färdig 1857, den norra 1861. Båda är uppförda "av bränd sten i kalkbruk på fot av gråsten. . .". Byggnadens ursprungliga putsfasad i klassicerande stil är väl bevarad. Hörnpartiet mot Drottensgatan är brutet. Den höga sockeln har grå spritputs i rustikt kvadermönster. Däröver är bottenvåningen kvaderindelad och den övre våningen helt slätputsad. Mellan våningarna löper en list med modiljonger, vid takfoten en profilerad gesims och under denna en terracottafris med ranka, målad i fasadens vita färg. De ursprungliga fönstren har ersatts med nya hela rutor. Dessa sitter dock i de ursprungliga fonsterhålen och inramas av profilerade vita omfattningar, vilka i den övre våningen även har raka kornischer. Byggnadens norra del erhöll 1906 skyltfönster, inramade av gjutjärnskolonner, samt framför källarfönstren ljusbrunnar med smidda järnräcken. Den nuvarande entrédörren mot Södergatan är från 1895 och ersatte en tredelad port med halvrunt överljusfönster. Taket är täckt med engelsk skiffer och har två ursprungliga takkupor, varav den mot söder är utformad som en altan med smidesräcke.

Flygeln vid Drottensgatan är uppförd i två våningar med hög kallarvåning. Sockeln är spritputsad och svartmålad och fasaden däröver av grågult tegel. En stickbågig port leder till gården. Sadeltaket är täckt med svart falsplåt, Denna byggnad var bland annat inredd till kök, kökstrappa och mindre bostadsrum.

Byggnaden bevarar delvis äldre intressant inredning: den södra delen av huset har i varje våningsplan en större lägenhet med rumsfil mot gatan. Bottenvåningens lägenhet, (kontoriserad) har ett större rum med inredning från omkring 1890; ekparkett, imiterad bröstpanel med ekådring målad på väggens puts, halvfranska ekådrade döbattangdörrar, praktkakelugnar samt ett välbevarat målat innertak. I anslutning till rummet tigger ett större kassavalv som ingår i husets ursprungliga inredning. Lägenheten disponerades under 1800-talets senare del av Skånes Enskilda Banks lokalkontor. Övervåningen har bland annat ursprungliga dörrar och en ursprunglig vit kakelugn med medaljong.