Veberöd 5:5

Från bevaringsprogram
Veberöd 5:5
Bb 4.JPG
Veberöd 5:5 Byggnad 4
Information
NamnVereröd nr 5
AdressVeberöd 411
ByggnadsårMangårdsbyggnad 1936, stall och loge 1925, med senaste tillägget 1987
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Gården på Veberöd 5:5 är i folkmun kallad Veberöd nr 5. Gården följer inte det skånska gårdarnas typ med kringbyggd gårdsplan eftersom bebyggelsen är uppförd under 1900-talets första hälft. Byggnaderna är uppförda i olika tidsepoker och är i storleken även anpassad efter dessa. Till exempel maskinhallens storlek är anpassad efter jordbruksmaskiner gjorda för ett mekaniserat jordbruk. Gården har anor från 1800-talets mitt men bostadshuset är uppfört 1936 efter en brand den 6 maj 1936. I Svenska gods och gårdar beskrivs gården omfatta 48 hektar 1944 med en mindre del skog. Man hade 6 hästar, 2 unghästar, 15 kor och en tjur samt svin och höns.

Mangårdsbyggnad och stall omges i tre väderstreck av en kallmurad naturstensmur. Mitt på gårdsplanen finns ett stort kastanjeträd som omges av en ring av natursten. Trädet stod på tomten före uppförandet av mangårdsbyggnaden och planterades möjligtvis på 1800-talet. Gårdsplanen är till stor del täckt med mackadam, men även grästäckt till viss del. Trädgården är till stor del grästäckt med köksträdgård och olika buskar agerar gärde åt öster och söder. Den andra gårdsplanen har liknande utformning men är mer anpassad till ekonomibyggnadernas funktion och jordbruksmaskinerna samt har en gjuten betongplatta för gödselstacken. Byggnaderna är placerade upp på åsen med den sluttande trädgården ner mot den gamla allmänningen.

Byggnad 1 - Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnaden med funktionen av maskinhall står på en gjuten betongsockel som delvis är synlig. Pelarbalkkonstruktionen är i fasaderna klädd med grönmålad och korrugerad plåt. Sadeltaket med ett förlängt skärmtak mot gårdsplanen är täckt med sinuskorrugerade eternitskivor och har synliga sparrar i taksprånget. Byggnaden har tre stycken treluftsfönster av grönmålat trä i norra gavel och portarna är även de plåtklädda och grönmålade.

Byggnad 2 - Spannmålsmagasin

Spannmålsmagasinet är hopbyggt med stallet och står på en delvis slätputsad gjuten sockel. Pelarbalkkonstruktionen är delvis täckt av korrugerad och rödmålad plåt med vitmålade gavelbrädor. Sadeltaket är täckt med sinuskorrugerade eternitskivor. Portarna är av både trä och plåt samt är svart- eller grönmålade samt har tvåluftsfönster av brunmålat trä.

Byggnad 3 - Stall

Stallbyggnaden är uppförd 1925 eller i samband med mangårdsbyggnaden på 1930-talet. Den står på en putsad och omålad naturstenssockel. Fasaderna är uppförda i rött tegel i munkförband med stickbågar ovan fönster och dörrar med locklistklätt och rödmålat gavelröste. Sadeltaket är höjt och takfoten är klädd med rödmålad locklistpanel. Taket är täckt med sinuskorrugerade eternitskivor med vitmålade vindskivor och solbrädor. Träfönstren är i två lufter och brunmålade och pardörrar-na är i grönmålat trä med smidda och svartmålade beslag.

Byggnad 4 - Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och källare med fristående garage. Den står på en slätputsad sockel och har en tegelmurad konstruktion. I fasaderna är det röda Veberödsteglet lagt i blixtförband med raka bågar ovan fönster och dörrar samt har en profilerad gesims som går över hörn och även i gaveln. Sadeltaket är täckt med falsade lertegelpannor med fogade nockpannor. Det har två kupor åt väster och två åt öster med plåtklädda gavlar, samt ett takfönster av aluminium i tre lufter åt öster. Byggnaden har två murade skorstenar i tegel med gjutna kronor placerade i nock. Fönstren av vitmålat trä är i en till två lufter och har fasta spröjsar i de med två lufter. Entrépartiet har en låg granittrappa i en nivå med en vitmålad och sentida trädörr med glasparti med fasta spröjsar och speglar. Byggnaden har en inglasad altan åt öster med stora spröjsade aluminiumfönster och en omålad träaltan åt gårdsplanen i väster. Garaget är uppfört med rött tegel i blixtförband med stick- och raka bågar ovan fönster och dörrar. Det står på en slätputsad sockel och har ett plåttäckt och svartmålat sadeltak. Dörrar och carport är i grönmålat trä och fönstren i brunmålat trä i gaveln är i två lufter.