Vallkärratorn 9:20

Från bevaringsprogram
Vallkärratorn 9:20
VKT920.1.JPG
Bostadshuset
Information
ByggnadsårRunt 1900-talet uppskattningsvis
FunktionBostadshus
Kulturhistorisk värderingÄr med och bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö

Ägdes av SJ som bostad för anställda. Byggnaden är uppförd på spritputsad sockel i grå kulör. Fasad i gul puts med hörn, dörr och fönsteromfattningar i vit puts. Frontespis och farstu med brunmålad trädörr. Mindre entré med senare tillkommet flackt tak med plåttäckning och brunmålad trädörr. Byggnaden täcks av ett sadeltak med betongpannor, senare tillkommen takkupa och skorsten i rött tegel. Tillbyggd inglasad veranda. Kopplingen till SJ som bostad för järnvägsanställda sätter byggnaden i ett större samhällsnyttigt sammanhang.