Värpinge gård 1

Från bevaringsprogram
Värpinge gård 1
Varpinge gard 1.png
Karta.
Information
NamnVärpinge gård
AdressTrollebergsvägen
Byggnadsår1889-91
ByggherreArrendator Per Johansson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Värpinge gård 1.
Värpinge gård omgiven av öppna fält före utbyggnaden av nya Värpinge. Foto 1989.
Fårkättar i östra längan.
Ekonomibyggnader
Fönster i ekonomibyggnaderna.
Fönster i ekonomibyggnaderna.
Fönster i ekonomibyggnaderna.
Fönster i ekonomibyggnaderna.

Gården flyttades inte ut vid skiftet, utan fick ligga kvar på bytomten. Den övertogs 1868 av arrendatorn Per Johansson, som omkring 1880 även övertog arrendet av nr 7. Nya byggnader för de bägge gårdarna uppfördes 1890 där gränsen mellan de bägge gårdarna korsade Trollebergsvägen. De kom därefter att kallas Värpinge gård, medan nr 8:s f d byggnader i byn benämndes Gamlegård.

Gården består av ett friliggande boningshus och norr därom tre ekonomibyggnader i U-form. Omedelbart norr därom ligger en högrest loglänga i rödmålad locklistpanel, som sticker upp över de andra ekonomibyggnaderna.

Boningshuset i grågult tegel dekoreras av enkla tegellister, dels längs fönsternas underkant, dels markerande vindsbjälklaget. Murade fönsterbänkar. Sadeltak med rött tegel och utskjutande takfot med profilerade bjälkändar, förmodligen tidigare papptäckt. Vitmålade 6-rutade fönster, flertalet nyare, men i bl a gavelspetsen del ursprungliga. Överst i gavelspetsarna också små, runda gjutjärnsfönster. Mot trädgården en lång takkupa i korsvirke, tillkommen 1920, och en träveranda med stora, oregelbundet spröjsade fönster. Mot gårdsplanen två pardörrar, med spröjsade rutor, delvis med dekorativt etsat glas.

Kostallet i väster och ungkreaturstallet ("Lillestall") i norr är bägge uppförda i grågult tegel och har sadeltak med korrugerad eternit, tidigare papptäckta. Kostallet har en sockel av tuktad sten och fasaderna dekoreras av ett band i rött tegel. Bägge har stickbågiga gjutjärnsfönster, på Lillestall omväxlande med rundbågade med en passformad spröjsning överst. På kostallets sydgavel en del äldre träfönster med hörnbeslag. Där torde tidigare ha funnits drängkammare eller gårdskontor. Loglängan i öster var tidigare helt uppförd i rödmålad locklistpanel, i gavelspetsen med en sågtandad avslutning nedåt. Då mittpartiet i slutet av 30-talet gjordes om till häststall byggdes det om i gult tegel med gjutjärnsfönster. På sydgaveln 6-rutade träfönster med lösa innanfönster, förmodligen till en drängkammare. På gårdssidan hänger en vällingklocka. Väster om kostallet ligger gårdssmedjan i gult tegel med gavelspetsar av rödmålad locklistpaneL På samma sida ligger ett hönshus från 1930-talet i gult tegel, nu ombyggt till verkstad.

Under åren 1916-54 låg Pilsåker i sambruk med gården. Värpinge gård såldes 1964 av Trolle-Wachtmeisters arvingar till Lunds Byggmästaregille och Fastighets-AB Sulcus. Under hot om expropriation övertogs marken 1969 av Lunds stad. Under åren 1989-97 togs ca hälften av gårdens marker i anspråk för bostadsbebyggelse.

Gården brukas ännu av byggherrens arvingar i tredje led, familjen Wessner, som förutom marken i anslutning till gården även arrenderat en del marker öster om Lund. Djurhållningen på gården upphörde i början av 60-talet, men i början av 70-talet började man åter med hästar. Vid planläggningen av området var det tänkt att ekonomibyggnaderna skulle ersättas av en skola. Efter långa diskussioner beslutades dock 1990 att gården skulle få ligga kvar, dock förbjöds konventionell jordbruksdrift förutom djurhållning. En verkstadsbyggnad norr om gården fick dock rivas och istället inreds nu en ny verkstad i fd kostallet. I östlängan har hästspiltorna ändrats till fårkättar. Tomtplatsen med gårdsbyggnaderna friköptes 1996 av arrendatorn.