Urvalskriterier UV - Industrimiljöer i Lunds kommun

Från bevaringsprogram

Vårt uppdrag har varit att identifiera och definiera kulturmiljövärdena i Lunds kommuns industrimiljöer. Vi har valt en metod som bygger på ett mycket omfattande fältarbete som senare kompletterats med arkivstudier. Vi har besökt samtliga planlagda industriområden oavsett ålder och studerat bebyggelsen i dessa. Efter att ha beskrivit bebyggelsen i tidigare avsnitt har vi i detta avsnitt listat de miljöer vi anser har störst betydelse för kulturmiljön.

Vi kan konstatera att det finns äldre industrimiljöer i Lunds innerstad varav flera miljöer redan är utpekade i kommunens bevarandeprogram 1977-83. I de fall byggnaderna redan anges som särskilt bevarandevärd lyfter vi inte fram dessa nedan. Vi presenterar de byggnader som tidigare inte ansetts värdefulla men som vi idag anser bör lyftas fram. Vi väljer att lägga en större vikt vid miljöer i Lunds industriområden och i övriga kommundelar, miljöer som vi ser inte tidigare uppmärksammats som kulturmiljöer.

Vi har valt ut miljöerna efter att ha försökt väga samman vilken tidsperiod, geografisk spridning och bransch de representerar samt hur väl byggnaderna är bevarade eller om deras byggnadshistoria är läsbar. De fysiska miljöerna är en tydlig del av det industrialiserade samhället, de faktiska byggnaderna är i några fall det enda som finns kvar av några företag sedan de verksamma gått bort och arkiven skingrats. I andra fall finns digra företagsbiografier, fotosamlingar och produkter, men ingen byggnad som kan ge en aning om hur miljöerna var att arbeta i. Tidsperioden vi valt att studera är 1860 till 2007 och vi vill välja miljöer som speglar nedslag under hela denna period. Den geografiska spridningen är viktig eftersom bebyggelsemiljöerna i Lunds innerstad i flera fall redan är utpekade i bevarandeprogrammen, vi har därför strävat efter att visa miljöer även i Lunds industriområden, Veberöd, Genarp, Södra Sandby och Dalby. Vi definierar bransch med utgångspunkt i SCBs branschindelning. Vi har inte inom ramen för detta arbete haft möjlighet att undersöka byggnadernas interiörer. I några fall vill vi även uppmärksamma att det kan finnas arkitektoniska kvalitéer som idag är dolda av senare fasadinklädnader, exempelvis Cepa på Öresundsvägen, Sockerraffinaderiet på Spoletorp eller Alba i Dalby. Inför ombyggnader eller en fördjupning av detta arbete kan förundersökningar genomföras för att identifiera sådana men även interiöra kvalitéer.

I beskrivningen nedan anges fastighetsbeteckning, namn, område, byggfakta och motivering. Vi har valt ut drygt 50 bebyggelsemiljöer som representanter för industrimiljöerna i Lunds kommun.