Tidigare undersökningar - Kommunaltekniska verk i Lunds kommun

Från bevaringsprogram

Tidigare beskrivningar av miljöerna och anläggningarna är högst varierande och många av verken eller anläggningarna har inte uppmärksammats i skrift. Kulturen har ett stort arkiv- och bildmaterial som samlats in över lång tid. Ragnar Blomqvist har i skrifterna Lunds Historia beskrivit en del av utvecklingen av bland annat belysning, vatten och avlopp. Dessa täcker främst Lunds stad. Några verksamheter har själva dokumenterat sin historia. Sydsvenska Kraftaktiebolaget sammanställde 1910 en minnesskrift över bolagets historia och i samband med Skånska Energis åttionde verksamhetsår utgavs en jubileumsskrift. Vattenverket i Vomb sammanställde 1951 en detaljerad skrift över planeringen och uppförandet av Vombverket. Stadsfullmäktige i Lund 1913-1937 gav i samband med stadsfullmäktigeinstitutionens 75-års jubileum minnesskrift. Flera av kransorterna har sammanställt skrifter om bygden. Ofta med koncentration på livet i bygden, historiskt betydande händelser samt de mer monumentala anläggningarna som järnvägen, slotten och kyrkan. Men i några fall nämns även post och televerken samt behovet och önskan av reglerat vatten- och avloppssystem. Exempelvis Veberöd, Genarp och Torn.

I Postverket i Lund av Bengt Karlsson beskrivs postens utveckling i Lund med tonvikt på den senare tiden. Pia Svensson-Bengtsson går igenom Lunds brandförsvars historik, från medeltiden till 1990-talet. I boken Svenska vattentorn samt på internet http://www.eber.se/ presenteras fakta om vattentorn, historik samt byggtekniker och arkitektoniska ideal. Kalla krigets Kronoberg och Spår av ett försvar ger god vetskap om bakgrunden till uppbyggnaden av ett totalförsvar samt över de fysiska spåren som finns eller har funnits efter kallakriget och världskrigen.

Rapporter utförda av Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne som i någon mån berör kommunaltekniska verk och de områden där några av dessa finns är rapporterna ”Vad som trots allt försvinner” och ”Industrimiljöer i Lunds kommun”. 1998 utförde Daniel Melchert ”Kulturhistorisk dokumentation transformatorstationer” i Malmöhus län. Inventeringen beskriver noggrant transformatorernas placering och utförande samt historiken om bland annat de lokala energiföreningarna som respektive transformator tillhört. Faktauppgifterna om transformatorstationerna som presenteras i detta underlag är hämtade ur denna inventeringsrapport.

På Arkivcentrum syd finns bland annat Tekniska nämndens arkiv över de tidigare kommunerna som idag är sammanslagna till Lunds kommun. Dessa protokoll är mycket omfattande och det har inte varit möjligt att gå igenom dessa inom ramen för detta arbete.