Studenten 25

Från bevaringsprogram
Studenten 25
Studenten 1 lilla tomegatan.png
Gathus vid Lilla Tomegatan från 1860
Information
AdressLilla Tomegatan 4A
Byggnadsår1860 omb. 1968
ByggherreOla Andersson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gathus vid Hjortgatan från 1869
Gårdsflygel från 1877

Tomterna (Studenten 25 & Studenten 26, Studenten 29 & Studenten 30) fd. 1, 29 och 30 har från medeltidens slut fram till för några år sedan utgjort en tomt och behandlas här i ett sammanhang.

Det äldsta huset på tomterna är envåningshuset i hörnet Hjortgatan / Lilla Tomegatan. Det uppfördes 1860 av bränt och obränt tegel och innehöll då tre lägenheter. Sedermera har där även funnits en livsmedelsbutik. Fasaderna är gråslammade och sadeltaket är täckt med grå, rombiska eternitplattor. Den blåbetsade parfyllningsdörren med överljusfönster är av gammal modell, och de likaledes grå, sexrutade fönsterna är nya. Vid en ombyggnad 1968 murades en av de två dörrarna på gårdssidan igen och en takkupa tillkom.

Envåningshuset vid Hjortgatan byggdes 1869 av bränt och obränt tegel och inrymde då tre små lägenheter. Fasaderna i gult tegel. De sexrutade fönsterna med kupigt glas ar blå liksom de två nytillverkade parfyllningsdörrarna. Sadeltaket är täckt med gult tegel. Vid en ombyggnad 1973 tillkom de tre klumpiga takkuporna. Två av de ursprungligen tre dörrarna på gårdssidan har murats igen.

Gathuset med tillhörande gårdsflygel på Lilla Tomegatan 4 b är det mest välbevarade huset på tomterna. Det uppfördes 1877 med fasader i gult tegel och innehöll då två lägenheter, samt ytterligare en lägenhet och ett brygghus i gårdsflygeln. På gatusidan finns en ursprunglig, blåmålad parfyllningsdörr med överljusfönster och sexrutade blå fönster. Tegelstensfogarna är omsorgsfullt utformade. Trapphuset är välbevarat med ådringsmålade fyllningsdörrar.

I gårdsflygeln finns en numera mycket sällsynt typ av pardörr av stående bräder, där det ena dörrbladet är delat i en överdel och en underdel. Förr var dock sådana dörrar vanligt förekommande. Bredvid dörren sitter husets enda ursprungliga fönster med gamla beslag.

Det med rött tegel klädda mansardtaket tillkom liksom frontespisen mot gatan vid en ombyggnad 1920 efter ritningar av byggnadskontrollanten A. Persson.