Stora Råby 23

Från bevaringsprogram
Karta

Gården, som ägdes av hospitalsfonden, flyttades ut vid enskiftet 1805. Där uppfördes en fyrlängad gård med boningshuset i norr och stallet i söder, byggd av ekekorsvirke med lerklining och halmtak. Vid en syn 1892 påpekades det att byggnaderna var tämligen gamla, men så väl underhållna att de kunde brukas ännu en tid. Påpekandet om byggnadernas ålder återkom regelbundet i syneprotokollen, och 1910 hette det att byggnaderna var "mycket gamla och rätt svaga samt trånga, låga och oändamålsenliga". Ekonomibyggnaderna ersattes 1933-37 av en ny kombinerad stall- och loglänga, och i slutet av 1940-talet ersattes boningshuset.

Arrendet av nr 23, liksom av granngården i väster, övertogs 1959 av Statens Centrala Frökontrollanstalt, som flyttade dit sin verksamhet från Alnarp och Åkarp. För ändamålet uppfördes en större laboratoriebyggnad och växthus, samt efter ett par år personalbostäder. P g a minskad efterfrågan på kontrollerat utsäde lade Statens utsädeskontroll, som det då hette, ner verksamheten i Råby ca 1994. Bostadshusen styckades av och såldes 1990-93, de övriga byggnaderna 1996 och 1997 såldes även jordbruksmarken.

Uppe vid vägen, i ägans nordöstra hörn, lades 1865 ut en tomt för ett soldattorp. Torpet revs på 1960-talet.

Fastigheter