Stenbocken 1

Från bevaringsprogram
Stenbocken 1
Stenbocken 1.png
Information
AdressVintergatan 7
Byggnadsår1951
ByggherreByggnadsfirman Sture Nielsen AB
ArkitektLantbruksförbundets Byggnadsförening LBF, 1954 Alfred Ginters
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gård
Entré
Balkonger

Fasader i rött tegel, där bjälklagen markeras av skift med tegel på högkant. Sadeltak med rött tegel och gesims av ett utåtlutande skift med tegel på kant. I nordfasaden markeras trapphusen av indragna, putsade partier. Fernissade entrédörrar med stora glas indelade i ett rutmönster. Dörrsmygar med brunrosa klinker och däröver skärmtak. På gavlarna putsade fält med breda balkonger med femkantiga plan. Överst i fältet ett stort fönsterparti som går ända upp i gavelspetsen. Mot söder två stora putsade, något utkragade partier med delvis indragna balkonger. Putspartierna byggdes på med en 4:e våning 1955 när sex 1:or inreddes på vinden. En ansökan om att klä putsen med eternitplattor (s k Sidiplattor) avslogs av staden men beviljades av länsstyrelsen. Även balkongräckena byttes 1955 ut mot nya med avlånga blåmålade plåttrianglar, omväxlande vända uppåt respektive nedåt. Vid en renovering 1990 ersattes eterniten ånyo av puts, en del balkonger förstorades och perspektivfönsterna fick blå metallkarmar och vita metallbågar.

I källaren garage med nedfart av kantsten och gatsten i ett fritt mönster.