Sankt Thomas 27

Från bevaringsprogram
Sankt Thomas 27
Sankt thomas 27.png
Sankt Thomas 27. Foto Inger Andersson 1983.
Information
AdressStora Tomegatan 42
ByggnadsårGathus 1840, gårdshus 1862 och 1923
Byggherre1862 Timmergesällen Måns Holmqvist
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gård
Gårdshus
Byst
Från gårdssidan. Foto Inger Andersson 1983.
Uthus från 1923. Foto Inger Andersson 1983

Tomten är mycket lång och smal och bredden upptas helt av det lilla gathuset i en våning med sadeltak. Det är byggt av tegel och råsten och taket är klätt med grågult tegel mot gatan och plåt mot gården. Den södra gaveln är sammanbyggd med grannhuset medan den norra är fristående.

Husets byggherre och ursprungliga utseende är inte känt men från 1883, då huset ägdes av muraren Anders Nilsson, finns brandförsäkringshandlingar som uppger att huset var inrett med förstuga, tre boningsrum, två kök och en kammare på vinden. 1894 ägdes huset av skräddaren Per Bengtsson som lät mura ny skorsten och i samband med det också murade om gavelspetsen. En odaterad ritning visar att gathuset tidigare haft dörr mitt i gatufasaden och ett fönster på varje sida. 1948 var planlösningen en annan, med entrén på nuvarande plats med tambur och trappa innanför, ett stort rum mot gatan, två mindre mot gården och ett kök i sydöst med utgång genom en utbyggd förstuga som byggdes detta år. Nästa ombyggnad skedde 1981. En del innerväggar togs bort och köket flyttades till det nordöstra hörnet.

Farstubyggnaden vid köksutgången ersattes med en förbindelsegång mellan gathuset och gårdshuset. Gången är byggd intill grannhusets mur i söder, den har plåtklätt pulpettak och vit locklistpanel mot gården i norr. Gathusets fasader putsades om och målades vita med undantag för det norra gavelröstet vars röda flamtegel lämnades synliga. Några gamla fönster byttes mot nya likadana och en del av de gamla behölls och kompletterades med nya innanfönster. Den gamla pardörren med råglasfönster i överdelen behölls och samtliga dörrar och fönster målades gröna.

Gårdshuset byggdes 1862 som bostadshus i tegel och råsten med tegeltak. Det inreddes med två rum, kök och vindskammare och hade entré från gården. 1981 när gårdshuset förenades med gathuset togs dörren mot gården bort och ersattes med ett fönster. I husets östfasad mot trädgården ersattes ett fönster med en nygjord glasad terrassdörr. Taket kläddes med plåt, fasaderna putsades om och målades vita. Fönsterna målades gröna.

Vid den södra tomtgränsen ligger ett uthus med vitkalkade tegelväggar, pulpettak med plåt och grönmålad bräddörr. Det byggdes 1923 som brygghus men används idag som förråd. Samtidigt byggdes vid dess östgavel en uthuslänga i trä med pulpettak klätt med papp, senare bytt mot plåt och vägg i vit stående pärlspontspanel med tre gröna dörrar i samma panel. Öster om detta en vedbod i trä med papptak och grönmålad ramdörr.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Brygghus som används som förråd. Fasader av vitmålat tegel, pulpettak belagt med papp. Bräddörr och spröjsat tvåluftsfönster. Utgör med gathus och större gårdshus en rest av ett äldre bebyggelsemönster i ett kvarter som under 40- och 50-talen genomgick en kraftig omdaning.