Renhållning idag - Kommunaltekniska verk i Lunds kommun

Från bevaringsprogram

Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade helhetslösningar inom återvinning och avfallshantering. Miljötänkande är en norm i arbetet.

I över hundra år har Lunds Renhållningsverk haft ansvaret för avfallshanteringen i Lund. Under de första femtio åren var verksamheten inriktad på renhållning av gator och latrin tömning. Sedan dess har mycket hänt. Avfallsmängderna har ständigt ökat. Den moderna livsmedelsindustrin har gett fler och fler förpackningar. Nya material och produkter har tillkommit. Detta gör att Lunds Renhållningsverks verksamhet också har ändrat inriktning. Från renhållning till återvinning. Idag finns ca 100 anställda och en fordonspark på ca 76 fordon av varierande slag. Lagar inom området förändras ständigt. Likaså möjligheterna att återvinna.

Lunds Renhållningsverk har olika tjänster att erbjuda till villahushåll, företagare och fastighetsägare. Förutom hämtning av hushållssopor och returmaterial kan bland annat tjänster som renhållning och snörröjning av gångbanorna samt hämtning av trädgårdsavfall beställas. Det som inte ingår i sophämtningsabonnemanget kan man själv lämna in på återvinningscentraler och återvinningsstationer. För farligt avfall finns miljöstationer.

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag bildades 1974. Sysavkoncernen svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne. Man hanterar avfall från de 14 ägarkommuner och ansvarar för 15 återvinningscentraler. Insamling och transport av avfallet till SYSAV:s anläggningar sköts av delägarkommuner och entreprenörer.

SYSAV har fyra avfallsanläggningar och en avfallsstation spridda över SYSAV-regionen. Här sker behandling, sortering och omlastning av avfall. Till avfallsanläggningarna kommer grovavfall som innehåller olika material från företag och SYSAV:s återvinningscentraler. Lunds avfallsstation ligger på Gunnesbo i Lund, granne med anläggningens största avfallslämnare, Lunds renhållningsverk. På avfallsstationen i Lund omlastas brännbart avfall och packas samman i containrar med. Containrarna med sin last transporteras till SYSAV:s avfallskraftvärmeverk i Malmö för förbränning med energiutvinning. Spillepengs avfallsanläggning norr om Malmö är en konstgjord halvö som sträcker sig en bit ut i Öresund. Särskilt för Spillepeng är att det finns anläggningar för bränsleberedning och slaggsortering samt lager för brännbart avfall. Här finns även regionens deponi för farligt avfall och en deponi för vanligt avfall.

Återvinningsstationer- finns i tätorterna Revingeby, Södra Sandby, Veberöd, Dalby, Torna Hällestad, Genarp och Stångby samt i de flesta stadsdelarna i Lunds tätort. Förutom dessa finns återvinningsbehållare på många olika platser.

I Lunds kommun finns fyra återvinningscentraler. Genarp på Kamrergatan, i Veberöd på Truckvägen samt i Lunds tätort på Gunnesbo och Gastelyckan. Vid återvinningscentralerna finns även miljöstationer för farligt avfall. Gunnesbo öppnade 1992 och Gastelyckan 1993.