Myntet 6

Från bevaringsprogram
Myntet 6
Myntet 6.png
Myntet 6
Information
AdressStora Fiskaregatan 7
ByggnadsårGathus och flyglar 1896-97, omb 1943
ByggherreByggmästare A.P. Månsson
ArkitektByggmästare A.P. Månsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gårdshus
Portgång.

Fastigheten omfattar ett gathus i två våningar samt två flyglar kring en asfalterad gårdsplan.

Fasaden är utförd i medeltidsinfluerad stil med gult förbländetegel och mönstermurade fönsteromfattningar samt listverk i brunt tegel. Mittaxeln betonas genom en frontespis med tureller. Vid takfoten löper en rundbågsfris. Taket är täckt med engelsk skiffer. Fönstren är stickbågiga, försedda med tvärpost och vitmålade. I mittaxeln en rundbågig körport. Port och trapphus bevarar ursprungligt utseende, med bl a svarvat räcke av ek och blyspröjsade trappfönster.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset utgör förlängning av de gårdsflyglar som utgår från gatuhuset. Gårdshuset är uppfört i två våningar på en källare. Fasaderna och sockeln består av gult maskinslaget tegel i kryssförband. De vitmålade fönstren är sekundära eller ombyggda korspostfönster, en dropplist har placerats i varje bågunderstycke. Dörren är sentida och utformad som spegelindelad pardörr med överljus, snickerierna behandlade med olja. En senare fritrappa med plansteg av betong. Vid en ombyggnaden 1943 utformades taket på gårdshuset som en terrass vilken nås från gatuhusets vind. Terrassens bröstning består av enkelt smidesräcke och brun korrugerad plåt.