Möllevången 1:1-3

Från bevaringsprogram
Foto B Lindgren/Kulturen.
Foto Aeromateriel A/B 1932/Kulturen.

Möllevången 1:1-3 eller Monumentparken.

I den norra delen av parken ligger en gravhög, troligen från bronsåldern. Den omnämns 1296 som Leerbecks höy. Lerbäcken är ett numera kulverterat vattendrag som går från N Fäladen till Värpinge. Högen var belägen i den sydöstra delen av Sliparelyckan och fr o m 1600-talet är olika varianter av namnet Sliparebacken kända. Under medeltiden och ända in på 1500-talet hyllade de skånska landskapen de ny tillträdda danska kungarna vid högen. I början av 1800-talet byggdes vid högen en väderkvarn på hög stenfot, vilket upprörde fornminnesintresserade personer.

De skånska landskapens historiska förening riktade, på initiativ av professor Martin Weibull, på tvåhundraårsdagen av slaget vid Lund 4 december 1676 ett upprop till svenska och danska män om insamling av pengar till ett monument över slaget. Monumentet lades intill Lerbäckshögen då man ansåg att den hade varit slagfältets mittpunkt. Det ritades utan ersättning av Helgo Zettervall 1880 och uppfördes i cement. Avtäckningen skedde vid en svensk-dansk sångarfest 21 oktober 1883 och 1886 skänktes det till Lunds stad. 1930 ersattes det av en kopia i granit bekostad av Skånska städernas brandstodsförening och Skånska brandförsäkringsinrättningen.

Från början fanns endast en mindre plantering kring monumentet. Möllan vid Lerbäckshögen fanns kvar till 1901, då den ersattes av en mindre några meter längre västerut. Staden trädde dock emellan och såg till att den nya möllan revs 1909 och 1911 lades marken norr om monumentet ut till park.

Iordningställandet av området söder om näckrosdammen bekostades av en privat donation 1932.