Lugnet

Från bevaringsprogram

Kvarteret Lugnet består av en kil i spetsen av flera vägar från Genarpsvägen och österut och stammar från fastighet 3 1. Fem fastigheter ingår, varav endast en har en nyare villa från tidigt 1960-tal. De övriga är från tiden mellan 1900-1915. Här ligger det arkitektur- och miljöhisto-riskt värdefulla Dalby elektricitetsverk från 1913. Det har en klar funktion av minnesmärke från den tidiga teknik- och industriella utvecklingen. Här finns två villor i röd tegel, det ena med ursprungligt formspråk bevarat; en enkel men ändå detaljerad utformning med spröjsade fönster och trappade gesimser kring tak. Källmaterialet antyder att järnvägsutbyggnaden även påverkade detta kvarter i form av markköp.

Fastigheter