Leksaken 5-6

Från bevaringsprogram
Leksaken 5-6
Leksaken 5 o 6.png
Leksaken 5 och 6
Information
AdressKarl XI-gatan 13, Nils Bjelkegatan 2-4
Byggnadsår1895/1903-04 omb 1910
ByggherreSvenska Leksaksfabriken, 1903-10 Bleckvarufabriken
ArkitektA B Jakobsson (troligen)
Bleckvarufabrikens brevhuvud 1903.

Svenska Leksaksfabriken bildades 1890 genom sammanslagning av två äldre fabriker, och i samband med en ombildning till aktiebolag 1895 flyttades fabriken till Lund. Längs Nils Bjelkegatan lät man uppföra en tvåvånings fabriksbyggnad med sadeltak. Huvudfasaden var i gult tegel med dekorationer i rött maskinslaget tegel. Byggnaden hade fyra fönsteraxlar breda, svagt markerade sido- och mittrisaliter. Mellanliggande partier är endast tre fönsteraxlar breda. Risaliternas hörnor var markerade av röda lisener. Även fönsteraxlarna närmast byggnadens hörn avskildes från de övriga av lisener. På så sätt indelades fasaden i vertikala fält, vars bredd ökade mot fasadens mitt. Mittrisaliten kröntes av en parapetmur med firmanamnet. Gesimsen var utformad som en konsolfris.

Mittpartiet på varje våningsplan upptogs av en större sal och huset inrymde bl a utrustning för tryckning, torkugnar och olika sorters stansningsmaskiner. Produktionen bestod av plåtleksaker, reklamskyltar och dekorerade plåtburkar. Fabriken gick i konkurs 1898, men rekonstruerades under det nya namnet Bleckvarufabriken. Produktionen blev därefter inriktad på förpackningar av bleckplåt.

Huset förlängdes med en flygel längs Karl XI-gatan 1903-04. Efter en brand 1908 flyttades verksamheten till Malmö. Företaget finns fortfarande kvar, numera under namnet PLM.[nutidsuppdateras]

Huset i Lund byggdes om till bostäder 1910. Byggnaden delades i två olika hus och en ny lisen genom mittrisaliten markerar var delningen har skett. Partierna över risaliterna förhöjdes till tre våningar och försågs i ena kanten med trappgavelfält. Däremellan lades ett mansardtak med plåttäckta takkupor som uppåt avslutas med en profilerad list.

Litteratur

  • Tapper, Karl Gustaf: Industriarkitektur vid södra stambanan i Lund 1856-1906, Lund 1986 (swe). Libris 574849. 

Leksaken 6

Moderna brunlaserade fönster. Äldre grönmålad fyllningsdörr med överljusfönster och hel körport med gångdörr överklädd med eternit. På gården två hus. Det västra tillkom 1898 och utgjorde vagnsport och avträdeshus. Det östra byggdes 1903. 1924 byggdes det om till snickarverkstad. Gårdshusen är ombyggda ett flertal gånger och 1968 inreddes där lokaler för Grahns tryckeri. Byggnadernas nuvarande beklädnad, en gullaserad ohyvlad liggande brädpanel, härstammar från en ombyggnad 1977.

Leksaken 5

Vid en ombyggnad 1981 skedde vissa förändringar i planlösningen. Fönsterna och dörrarna till trapphusen byttes. I portgången och entren till affärslokalen, som tidigare var speceributik, finns de gamla fyllningsdörrarna kvar. Snickerierna är rödmålade. I ett trapphus finns två målningar av huset på väggar som i övrigt täcks av målade vegetativa ornament.