Kannan 2

Från bevaringsprogram
Kannan 2
P1000065Ka2.JPG
Kannan 2
Information
AdressKärleksgatan 4
ByggnadsårMellan 1910-1912, uppskattningsvis, eventuellt äldre. Bostadshuset kläddes med eternit och fönstren skiftades delvis 1954, uthuset byggt 1936 och veranda på östra gaveln 1942 (enligt uppgift i Bevaringsprogrammet 1988)
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Bostadshuset på Kärleksgatan 4 är förmodligen Veberöds enda byggnad helt klädd med asbestcementplattor typ eternit. Huset är troligen uppfört mellan 1910 och 1912 efter att en ägostyckning gjorts 1910, men huset kan eventuellt vara äldre. Hushållssällskapets karta från just 1912 visar en byggnad på platsen. Funktionen har troligen alltid varit bostad. Om det varit någon verksamhet knuten till byggnaden är i dag okänt. Ett antal tillägg har gjorts under årens gång i form av små utbyggnader i gavlarna på bostadshuset samt ett senare byggt garage.

Byggnaden är i ett plan med inredd vind och en mindre källare. Den står troligtvis på en naturstensgrund. Sockeln är slätputsad och omålad. Fasaden är täckt i sidiplattor (eternitplattor som ska efterlikna trä). Det tidigare fasadmaterialet var gulfärgad träpanel, det tyder på att konstruktionen skiljer sig från övriga i området och möjligen är äldre än dessa. Taken uppges ha varit belagda med svart papp på trekantslist. Om byggnaden uppförts i lersten eller korsvirke kan det förklara träpanelen. Sadeltaket är täckt med eternitplattor i facettmönster och i nock finns en murad tegelskorsten med gjuten krona. Vindskivorna är täckta i gråmålad plåt. Fönstren mot gatan är bytta mot grönmålade, pivothängda enluftsfönster i trä. I gavlarna sitter grönmålade två- eller treluftsfönster i trä med fasta spröjsar. Det finns två dörrar, en i östra gaveln samt en i norra långfasaden. De är båda gjorda i trä med glasparti och sparsamt utsmyckade med panelbräder. Den mot gatan är struken i samma gröna färg som fönstren och den östra består av lackad teak. Trapporna är gjorda av gjutna- och oklädda betongfundament med smidda järnräcken.

Det äldre uthuset står på en putsad naturstenssockel och har rött Veberödstegel i munkförband i fasad och konstruktion. Pulpettaket är täckt med svart papp. Uthuset har inga synliga fönster, men däremot tre enkla plankdörrar med smidesbeslag. Det har även en smal murad skorsten i tegel med gjuten krona. Garaget är sammanbyggt med uthuset. Det står på en gjuten betongplatta med brunmålad liggande fasspontspanel i fasaden. Gavelröstet är klätt med brunmålad locklistpanel. Den brunmålade carporten i plåt är sentida.

I trädgården, som är omgiven av en häck, finns ett par fruktträd. Gångarna är belagda med grus och rabatter med viss plantering finns utmed fasad. I övrigt är större delen av trädgården grästäckt med inslag av buskar, bland annat syrén.