Källor Stångby

Från bevaringsprogram

Tryckta

Stångby station 1901-2001. Jubileumsårsskrift. Utgiven av Wallkärra – Torns hembygdsförening.

Kartbok över V Hoby, Håstad, Igelösa, Odarslöv, Stångby, Vallkärra, Nöbbelöv socknar. Utgiven av Wallkärra – Torns hembygdsförening 2014.

Bilder från Vallkärra och Stångby – från förr och nu. Holger Andersson. Årsskrift 2006 – Årgång 11. Wallkärra - Torns hembygdsförening. TORN – en kommundel i förändring. Årsskrift 2008-2009 – Årgång 12. Wallkärra – Torns hembygdsförening.

Stångby. Fördjupning av översiktsplanen. Upprättad 2002-05-31, antagen av kommunfullmäktige 2002-08-29.

Stångby stationssamhälle – från hållplats till stad. Bebyggelseuppgift landsbygd – SGE 001. Michael Andersson – Ole Kasimir. Institutionen för kulturgeografi, Lunds Universitet.

Villaträdgårdens historia. Åsa Wilke, 2006, Prisma., Stockholm

Trädgården. Ester Claesson, 1923, Stockholm Landskapsanalys för Stångby och Vallkärra. Malin Rizell, Lunds kommun.

Vallkärra och Vallkärratorn. Otto Ryding, Lunds kommun.

Otryckta källor

Fotografier: Där inget annat anges är färgfotografier tagna av Sweco Architects AB. Äldre fotografier har tillhandahållits av Wallkärra - Torns hembygdsförening

Kartor: Nya kartor är framtagna av Sweco Architects AB och Sweco Position AB. Underlag har levererats av Lunds kommun.

Arkiv: Regionmuseets arkiv Landsarkivet Lantmäteriet Wallkärra - Torns hembygdsförening

Muntliga källor: Åke Asmundsson, lokalhistoriker Stångby. Holger Andersson, Ordförande Wallkärra - Torns hembygdsförening. Viggo Söltoft, Botildelund.

Internet

Länsstyrelsen Skåne - Kulturmiljöprogam Lund: Stångby - V Hoby - Krutmöllan (2014-11-01) http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/ kulturmiljoprogram/sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-i-skane/lund/Pages/Stangby.aspx

Egnahemsträdgården under 1900-talet (2014-11-01) http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/egnahemstradgarden-1900tal/

Radhusträdgårdar (2014-11-01) http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/radhustradgardar/

Förslag till förnyelse av en villaträdgård i Limhamn - inspirerat av egnahemsrörelsens trädgårdar. Examensarbete, Parvin Mazandarani. SLU 2008 http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002217/01/Examensarbete_Parvin_Mazandarani.pdf

Utformning av en nutida allmogeträdgård - ett designförslag inspirerat av den skånskaallmogeträdgården. Examensarbete, Caroline Isaksson. SLU 2010 http://stud.epsilon.slu.se/1331/1/isaksson_c_100615.pdf