Jutahusen

Från bevaringsprogram
För området i stort, se Jutahusen med omgivningar.
Jutahusen

All mark inom kv Jutahusen, liksom områdena söder och väster därom, tillhörde förr Jutamöllan. Jutahusen var namnet på en tät rad med småhus längs Trollebergsvägens sydsida, nu motsvarande norra delen av kvarteren Bollen och Jutahusen. Jutahusens äldre historia är något dunkel men på 1788 års karta ligger möllaregården i det nordvästra hörnet av kv Bollen och strax öster därom ytterligare ett möllan tillhörigt bonings(?)hus, medan marken inom nuvarande kv Jutahusen var obebyggd. Merparten av marken som tillhörde Jutamöllan styckades 1832 av från kvarnen och såldes 1835 till torparen Nils Andersson. Vid nästa försäljning, 1838, omtalas ett hus, men om det var beläget inom kv Jutahusen eller kv Bollen är oklart. Marken och huset köptes 1840 av "drengen och husägaren" Sven Svensson som under åren 1840-46 lät stycka upp den del av marken som låg inom nuvarande kv Jutahusen till fem tomter som såldes. Vid försäljningen var de två västra tomterna bebyggda medan de två i öster bebyggdes strax efter försäljningen. Om mittomten saknas uppgift. Ett par av tomterna kom senare att styckas upp i ett antal småbitar vardera ungefär motsvarande en mindre lägenhet. Jutahusen var en utpräglad småfolksbebyggelse: den i särklass vanligaste titeln bland fastighetsägarna genom åren var arbetskarl, men där förekom även ett par soldater och skräddare samt en skomakare och en grovbrödsbagare m m. Efter Sven Svenssons död såldes de ej avstyckade delarna av Jutamöllans fd marker tillbaks till en ny möllare.

På förmiddagen tisdagen den 5 juli 1881 kom elden lös i Jutahusen och samtliga byggnader inom kvarteret brann ned utom gårdshuset på nr 2. Efter branden slogs flera av de mindre tomterna samman och i september 1882 stod den rad med fyra nya envåningshus, som ännu möter oss längs Trollebergsvägen, klar. De är uppförda i en stillsam tegelarkitektur och har även de en utpräglad småfolkskaraktär. Som byggherrar stod två arbetskarlar och två murare och varje byggnad innehöll ett antal smålägenheter och längs den västra tomtgränsen på varje fastighet fanns en gårdsflygel med klosetter och gödselstad längst in.

Den södra delen av kvarteret ingick i den mycket stora tomten 351 på vilken Jutamöllan stod. Större delen av tomten övertogs 1886 av Johanna Persson. Strax före sekelskiftet började hon och hennes make Per Jakobsson Palmqvist förbereda en uppstyckning av området i byggnadstomter genom utläggning av avloppsledningar och gator, och 1899 fullbordades kv Jutahusen genom avstyckning av fyra nya byggnadstomter som samtliga bebyggdes år 1900 med hus i rött maskinslaget tegel. Som byggherrar till de nya husen stod olika byggnadshantverkare.

Den enhetliga husraden utmed Trollebergsvägen är det enda sammanhängande stråket av äldre bebyggelse längs med Trollebergsvägen som ännu är bevarat och som markerar vägens betydelse som Lunds gamla infartsgata. Husen har därför ett betydande miljövärde.

Fastigheter