Inledning till Veberöd

Från bevaringsprogram

Detta material innehåller miljö- och byggnadsbeskrivningar för Veberöd. Texterna och bilder utgör en del av Bevaringsprogrammet för Veberöds tätort. Bevaringsprogrammet utgör en riktlinje för hur kulturmiljövärdena i Veberöd ska beaktas i samband med planering och byggande. Bevaringsprogrammet utgör även ett kunskapsunderlag och en källa till inspiration för den som vill veta mer om Veberöd. Materialet har samlats in av en grupp engagerade Veberödsbor i samarbete med stadsbyggnadskontorets personal. Intentionen med arbetet var att tillsammans med de boende, som har så mycket kunskap om miljöerna, skapa ett fylligare material med större djup än vad som vanligtvis produceras som underlag. Stadsbyggnadskontoret har, med stöd av Styrgruppen för utvecklingen av tätorterna, med utgångspunkt från medborgarkontorets verksamhet i Veberöd, testat en metod för att tillsammans med intresserade veberödsbor inventera kulturmiljön i tätorten. Med samarbete hoppas vi ge underlaget bättre kvalitet i fråga om bebyggelsens historia och dess betydelse för invånarna, att ge nyinflyttade och invånarna bättre information om hur samhället växt fram.