Inledning - Industrimiljö Lunds kommun

Från bevaringsprogram

Uppdrag

På uppdrag av Lunds kommun har Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne sammanställt ett underlag till en del inom kulturmiljöprogrammet kallad ”Industrimiljöer i stad och på landsbygd”. Vi har tolkat uppdraget som att med utgångspunkt i befintliga inventeringar och programhandlingar ta fram ett dokument som på ett övergripande och användbart sätt identifierar och lyfter fram kulturmiljövärdena i kommunens industrimiljöer. Syftet med delarbetet är att identifiera och klargöra kulturmiljövärden i bebyggelse präglad av industriell produktion. Handlingen ska fungera som stöd för bygglovhantering och planering samt förankring hos allmänheten av kommunens kulturmiljöarbete.