Hesa Fredrik - Beskrivning enskilda anläggningar Civilförsvar

Från bevaringsprogram

Hesa Fredrik

Hesa Fredrik var en skämtsam benämning på de stora sirener som var utplacerade på fastigheter runt i städerna. Igångsättning av larmet skedde från civilförsvarets huvudcentral anläggningar (under krigstid) men kunde också aktiveras från någon civil plats i samband med testsignalen en gång i månaden. Sirener finns på flerfamiljshus i Lund exempelvis i Nilstorp.