Hardebergabanan 5

Från bevaringsprogram
Hardebergabanan 5 fd Hardebergabanan 3
Hardebergabanan 3 lokstallet.png Hardebergabanan 3 petroleumupplaget.png
Hardebergabanan 5
Information
NamnLokstallarna & Petroleumupplaget
AdressRevingegatan 14, Kastanjegatan 18
ByggnadsårLokstallet: 1906, verkstadshall 1915. Petroleumupplaget: 1911 och 1945
ByggherreLund-Refvinge Järnvägs AB, 1915 Lunds stads järnvägar / Sydsvenska Petroleum AB, 1945 Lunds stad
ArkitektLokstallet: John Anchert 1945
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Lokstallet

Ritning ur BLHJ 1987.

Byggnaden i rött maskinslaget tegel har den för lokstallar karaktäristiska svängda formen. Pappklätt sadeltak med utskjutande takfot. De bägge stickbågiga lokportarna på västra långsidan är såpass höga att avlastningsbågarnas välvning bryter takfoten. Den ena porten är nu igenmurad. På taket över portarna fanns tidigare två ventilationsskorstenar av samma typ som på loken. De höga småspröjsade gjutjärnsfönsterna på gavlarna har enkla murade fönsterbänkar och är nu förspikade. Lokstallet byggdes 1915 till åt öster med en verkstadshall. Den har ett asymmetriskt pappklätt tak med brant fall åt söder och flackt åt norr. Takfönsterna åt norr finns kvar, medan de åt söder har satts igen. I materialval och detaljer är verkstadshallen utförd i enlighet med lokstallet.

Vem som ritade byggnaderna är inte känt, men Revingebanans trafikchef Helge Pettersson är en inte orimlig gissning. Efter järnvägens nedläggning hyrdes byggnaderna ut till Mejerikontoret/Wedholms. Senare har de använts som bilverkstad och lager. Banan behandlas utförligare i områdeshistoriken.

Petroleumupplaget

Omedelbart öster om lokstallet, och delvis sammanbyggt med detta, ligger en lagerbyggnad. Sydsvenska Petroleum AB hade 1909 köpt en triangulär tomt alldeles intill Revingebanan. Vid basen av tomten, som benämndes kv Petroleumupplaget 1, uppfördes en magasinsbyggnad och i spetsen ett kombinerat affärs- och bostadshus. Tomten har sedan klyvts av Kastanjegatan och affärshuset ligger nu i kv Stenkrossen. Magasinsbyggnaden i rött maskinslaget tegel har trappstegsformade gavlar och eternittäckt sadeltak. På långsidorna enkel gesims. Sockel och muravtäckningar i cement. Rundvälvda fönster- och dörröppningar. Fönsterna är stängda med järnluckor. På östgaveln två större fyllningsportar, målade grönblå med ett dekorativt fasat ramverk. De fyrkantiga portbladen är större än murhålen och öppnas inåt. Även på norra långsidan och västgaveln motsvarande, något mindre portar. Söder om magasinsbyggnaden fanns en murinhägnad gård. Muren byggdes 1945 på så att man fick ytterligare ett lager, även det i rött maskinslaget tegel. Sydsvenska Petroleum AB hade i byggnaden två tankar rymmande vardera 48 000 liter. Fastigheten köptes 1935 av plåtslagaremästare Thure Sörensson, men året därpå övertogs kontraktet av staden som förvärvade fastigheten för kloakverkets räkning. Byggnaden används nu som lager