Hänsynskrav - Järnvägens och bilens miljöer i Lunds kommun

Från bevaringsprogram

Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärden på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger god helhetsverkan.