Grynmalaren

Från bevaringsprogram
Kv. Grynmalaren. Uppdaterad kulturmiljöinventering 2006-2009
Grynmalaregatan mot söder. Foto Rahmn 1907. Kulturens arkiv.
Nordvästra delen av kvarteret Grynmalaren, 1978.
Trädgård vid Stora Tvärgatan 7, 1978.

Kvarteret ligger i stadskärnans sydöstra del och begränsas i alla riktningar av ålderdomliga gatusträckningar. Stora och Lilla Tvärgatan brukar hänföras till Lunds äldsta stadsplan, och även Grynmalaregtan i öster torde vara av medeltida datum. Under 1700-talet benämndes Lilla Södergatan Grynmalaresträtet, och nuvarande Grynmalaregatan kallades Råttesträtet.

I kvarterets sydvästra del låg under medeltiden den förmodade Heligkorskyrkan och dess kyrkogård.

Att döma av äldre kartor var bebyggelsen mycket gles på 1600-talet. På Espmans karta från 1784 urskiljer man däremot husrader utmed samtliga gator utom Grynmalaregatan. Kvarteret var indelat till nio tomter, och några av dessa i sin tur fördelade på två eller tre mindre tomtdelar. Området var något av en utkant i staden och bebyggelsen torde ha varit mycket enkel. En beskrivning från 1798 av ett hus på tomt 156 (nuvarande 35) ger ett exempel: "Huset som består av fem Binningar eller fyra fack, och är inrett till kök och daglig stufwa och kammare, har sprötväggar och halmtak och är mycket förfallit".

Under 1800-talets lopp splittrades kvarterets tomter i allt mindre delar och bebyggelsen förtätades. Ur den stora trädgårdstomten nr 159 i kvarterets sydöstra hörn uppstod sex tomter. Nr 157 i nordvästra hörnet hade 1784 två ägare, men var på 1870-talet uppdelad på fem enheter.

Kvarteret var en utpräglad småfolksmiljö, bebodd av arbetare, hökeriägare och småhantverkare. Den nytillkomna bebyggelsen bestod främst av envåningshus, byggda av tegel och råsten, ibland med inslag av korsvirke. Mot århundradets slut uppfördes en del tvåvåningshus. I kvarterets inre utbredde sig stora trädgårdar.

Den enhetliga småhusmiljön förblev i stort oförändrad till 1940-talet, då äldre bebyggelse i kvarterets östra del fick ge plats för en tandpoliklinik och ett daghem. Vid Stora Tvärgatan revs några hus på 40- och 50-talen vid uppförandet av Värmlands Nation och på 60-talet ytterligare ett par hus vid Lilla Tvärgatan.

I kvarterets nordvästra och sydvästra delar och utmed Lilla Södergatan finns dock fortfarande mycket 1800-talsbebyggelse kvar och man kan förnimma den typiska småfolksmiljön.

Aktuella Fastigheter

Tidigare Fastigheter

Äldre version av Bevaringsprogrammet, ej giltigt