Glädjen 4

Från bevaringsprogram
Glädjen 4
Gladjen 4.png
Glädjen 4
Information
NamnLiljewalchska huset
AdressKyrkogatan 21
ByggnadsårGathus obekant, omkr 1780, omb bl a 1823, 1842, 1923, 1962
gårdshus 1857, 1884
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Södra längan f d magasin 1884
Västra längan med f d stall 1857
Östra längan gul puts 1700-talets slut
Interiör
Gården sedd från öster.

1779 erhöll handelsman Carl Ludvig Bager denna gård som gåva av sin far Jacob Bager, tillika handelsman och ägare av gård nr 270 vid Bredgatan. Carl Bager avled 1787 och 1791 övergick gården till ny ägare, handelsman Sewerin Magnus Liljewalch.

Bebyggelsens ålder är ej känd, men troligen uppfördes huvudbyggnaden under 1700-talets sista årtionden.

Den äldsta beskrivningen är från 1802, då handelsman Liljewalch lät brandförsäkringsvärdera fastigheten. Åtta byggnader ingick då i köpmansgården vars hela värde uppskattades till drygt 5.800 Riksdaler Riksgäld. Av denna gårdsanläggning återstår idag endast "caractersbyggnaden" med en kort flygel i norra sidan av gården. Den beskrevs: "51 alnar lång, 14 ½ alnar bred, innehåller 32 binningar ofwan och nedan korswärkshus med ekefotträd, stolpar och löshult samt bränd tegel i utwäggarna, 10 alnar hög från gråstensgrunden till takfoten. . .". Vidare "är inredd till förmak, sal, förstuga, salubod, bodkammare, packhus och portgång åt gatan samt tvenne kamrar, kök och spiskammare åt gården och på öfre botten till förmak, sal, förstuga, en större sal, en förstuga och kammare åt gatan samt fem kamrar, en "gard de Robe" och en kramkammare åt gården. I alla dessa rum finnes nio stycken pottugnar".

Det är oklart om huset var putsat vid denna tidpunkt. Säkert är dock att fasaden putsats före 1828. "På två sidor kalkrappat, de öfriga hvitlimmade", enligt uppgift i brandförsäkringsbrev. Bottenvåningen hade dessutom år 1823 till största del blivit ombyggd med tegelmur. Idag står fasaden med synligt korsvirke efter en renovering 1962. Den är drygt 30 meter lång, med 13 fönsteraxlar i övervåningen (ursprungligen 12). Taket är valmat och täckt med enkupigt, gult tegel. Körporten låg från borjan i byggnadens södra sida, men flyttades 1923 till nuvarande läge.

Bottenvåningen är sedan gammalt inredd till butikslokaler. Övervåningen inrymmer två bostadslägenheter.

I gårdsanläggningen ingår dessutom en tidigare stallbyggnad från 1857 samt ett tvåvånings magasin och en flygellänga från 1884, ombyggd på 1920-talet.

Liljewalchska huset förklarades 26/7 1974 för byggnadsminne. Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadens yttre.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

En kringbyggd gård med välbevarade byggnader runt en stensatt gårdsplan. Södra längan är byggd i 2 ½ våning med källare, fasaderna i gult tegel och pulpettaket lagt med svart plåt. En lastanordning finns på taket men lastluckorna har ersatts av fönster. Fönstren är inte ursprungliga men flera av äldre typ och utförande som grönmålade spröjsade tvåluftsfönster. Den västra längan som uppförts som stall 1857 har brutet pulpettak lagt med svart plåt i skivtäckning. Flera äldre gjutjärnsfönster är bevarade i bottenvåningen. Träfönstren är inte ursprungliga men av äldre utförande som grönmålade spröjsade tvåluftsfönster. Porten är sentida och utförd i stående grönmålad panel. Fasaderna är putsade och avfärgade i gult. Den norra gårdsflygeln är byggd 1884 i gult tegel, en utkragad loftgång i tegel och svart korsvirke har troligen tillkommit senare. I bottenvåningen sentida grön port, utförd i stående grönmålad panel. Äldre glasad pardörr med spegelindelning, grönmålad. Byggnaderna är skyddade som byggnadsminne.