Fiskaren 1

Från bevaringsprogram
Fiskaren 1
Fiskaren 1 bantorget 3.png
Bantorget 3
Information
AdressBantorget 3, Lilla Fiskaregatan 23, Stora Fiskaregatan 16
ByggnadsårLilla Fiskaregatan 23, östra delen: 1863, omb 1909, 1923, västra delen: 1910, omb 1923
Stora Fiskaregatan 16 1864, omb 1920, 1928
Bantorget 3 1879, omb 1912, 1926
ByggherreLilla Fiskaregatan 23, östra delen: Jacob Nilsson, västra delen: E.H. Nilsson
Stora Fiskaregatan 16 Jacob Nilsson
Bantorget 3 L.N. Lindeberg
ArkitektLilla Fiskaregatan 23 västra delen: 1909 C.Fr. Nilsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Lilla Fiskaregatan 23
Stora Fiskaregatan 16
Närbild på Bantorget 3
Gathus
Gårdshus

Fastigheten består av två äldre tomtnummer, 324 och 325, varav nr 324 ursprungligen ingick i kvarteret närmast väster om Fiskaren.

Sammanslagningen av de två tomterna skedde i samband med utläggningen av Bantorget.

1859 förvärvades tomten av vedhandlarna Jacob Nilsson och N.L. Lindeberg, och 1863 uppförde Jacob Nilsson vid Lilla Fiskaregatan ett tvåvånings bostadshus av tegel med anslutande gårdsflygel.

I östra sidan av gården byggdes en stallänga med foderhus, loge och vagnsport, och i vinkel mot denna ett mindre bostadshus vid Stora Fiskaregatan. På 1920-talet tillfogades en vindsvåning med brutet, tegeltäckt tak, och stallet byggdes om till bostadslägenheter. Fasaden är spritputsad och vitmålad med sexrutade, bruna fönster och en äldre, brunmålad pardörr.

Västra delen av tomten bebyggdes 1879.

Med fasad mot Bantorget uppfördes ett tvåvåningshus i klassicerande stil. Byggnaden har brutna hörnpartier och ett flackt sadeltak, idag tegeltäckt men ursprungligen belagt med järnplåt. Bottenvåningen är rusticerad, övervåningen slät med T-formade fönster med profilerade omfattningar och raka kornischer. Vid takfoten löper en tandsnittslist. 1912 insattes skyltfönster av jugendkaraktär i byggnadens norra del, och 1926 tillkom burspråket och den nuvarande entrén. Fasaden är idag målad med gråvit sprutfärg.

Mellan de två bostadshusen vid Lilla Fiskaregatan och Bantorget återstod en obebyggd tomtdel som 1910 fylldes igen med ett nytt tvåvåningshus. Byggnaderna där har idag en gemensam, gråputsad fasad med stora skyltfönster i bottenvåningen. Takvåning tillbyggdes 1923.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gathuset är byggt i tre etapper men bildar nu en enhetlig fasad åt gatan. Byggnadens östra och västra delar är uppförda i två våningar med inredd vind och den mellersta delen i tre våningar. Bottenvåningen används som butikslokaler med skyltfönster åt gatan. Flera butiksentréer är av äldre utformning med rikt dekorerade dörrblad och spröjsade överljus. En entré är indragen och av senare utförande, troligen från 1940-50-talen. Entrédörren är glasad och med ramverk av lackat trä. Övre våningarna är bostads- eller kontorsvåningar med spröjsade tvåluftsfönster. Fasaderna är slätputsade gula men med profilerad takfotsgesims och enkelt profildragen list som skiljer botten- från övre våningar. Sadeltaket är brutet och delvis utformat som ett mansardtak. Även det övre takfallet är delvis försett med takkupor, av sentida utformning. Mansardvåningen mot gatan är klädd med gulmålad delvis rikt profilerad plåt. Mansardvåningens fönster förefaller vara sentida men utförda som spröjsade tvåluftsfönster. Taket är belagt med röda enkupiga tegelpannor. Gårdsfasaden är utförd i slätputs avfärgat i gult men utan de listverk som pryder gatufasaden. Gårdsfasaden innehåller utskjutande trapphus av rundad 1800-tals utformning och ett senare mer modernistiskt utformat trapphus med stort glasparti. Fönstren är sentida men utförda som spröjsade tvåluftsfönster. Nedre takfallet åt gårdssidan är lagt med svart bandtäckt plåt. Gården är satt med smågatsten.