Drotten 2

Från bevaringsprogram
Drotten 2 fd. Färgaren 9
Fargaren 9.png
Färgaren 9, Grönegatan 19/Drottensgatan.
Information
AdressDrottensgatan 10
ByggnadsårHörnhuset Grönegatan 19 / Drottensgatan: 1859, omb 1882, 1928, 1938
huset norr därom: 1875
Drottensgatan 10: troligen 1870-talet
Grönegatan 19b: 1902, omb 1921
ByggherreHuset norr därom: garvare C.J. Sandberg
Grönegatan 19b: kronolänsman G. Krook
ArkitektGrönegatan 19b: Henrik Sjöström
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Drottensgatan 10
Grönegatan 19, gården

Gården är bebyggd med fyra hus av olika ålder. Äldst är hörnhuset, uppfört 1859 av tegel och råsten. Gaveln mot Drottensgatan har en enkel, odekorerad putsfasad, numera gulmålad, medan långsidan mot Grönegatan 1882 erhöll en ljus klassicerande putsfasad.

Det angränsande huset i norr uppfördes 1875 av tegel, men har egna väggar endast på tre sidor. Fasaden var troligen redan tran början utförd i klassicerande stil.

Vid Drottensgatan ligger ett envåningshus som sannolikt är uppfört på 1870-talet. Även det delar en vägg med hörnhuset. 1899 inreddes vindsrum och takkuporna kom till. Fasaden är putsad i klassicerande stil och målad gul, och taket är täckt med enkupigt gult tegel.

Norra delen av tomten var på 1800-talet trädgårdsplats, men 1902 bebyggdes även denna av dåvarande fastighetsägaren, kronolänsman Gustaf Krook, Huset är i tre våningar med tidstypisk fasad i gult förbländetegel med mönstermurning och listverk i brunt tegel och formtegel.