Apotekaren 3 och 9

Från bevaringsprogram
Apotekaren 3 och 9
Apotekaren 3 och 9.png
Apotekaren 3 och 9. Foto 1981
Information
NamnApoteket Svanen
AdressKyrkogatan 5, Klostergatan 1
ByggnadsårGathus 1862/1898-99 omb. 1922, 1970
gårdshus 1859, 1880, 1898, 1909
Apotekaren 9: 1880, 1898, 1909
ByggherreApotekare F. Montelin
Arkitekt1897 Folke Zettervall
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Svanen ovanför Apotekets entré
Apoteket. Foto 1981

Apoteket Svanen har legat på nuvarande plats sedan mitten av 1600-talet. Apoteksrörelsen övertogs 1897 av Fredrik Montelin, och 1898—99 lät han omgestalta huset utvändigt och invändigt i enlighet med ett förslag av Folke Zettervall. Den äldre huvudbyggnaden av korsvirke vid Kyrkogatan revs ned till grunden, medan en yngre del vid Klostergatan (byggd 1862) delvis fick stå kvar och sammanfogades med det nya.

Byggnaden i dess nya gestalt kombinerar flera skilda stilinfluenser från tiden kring sekelskiftet.

Det brutna hörnet är försett med ett utbyggt, nästan burspråksliknande fönsterparti, krönt av en stor takkupa. En framspringande portal med trappgavelförsedd frontespis ligger vid Klostergatan, på platsen för den tidigare parten. I bottenvåningen betonas den konstruktiva uppbyggnaden genom de gjutjärnskolonner och överliggare i form av synliga järnbalkar som inramar fönstren. Förstorade skyltfönster har dock förvanskat den ursprungliga karaktären i byggnadens hörnparti. Fasaden har gråblå, grovt strukturerad puts med avvikande partier utförda i sgraffito. Mellan våningarna löper en bred fris med akantusslinga. Partiet mellan taklisten och fönsterradens övre del har en stiliserad blomkalk som motiv samt fönsteröverstycken som imiterar kilstensvalv. Sgraffitodekaren utfördes av den italienske mästaren Antonio Bellio. Mot Kyrkogatan pryds fasaden av ett par rikt sirade lyktor i järnsmide samt av den förgyllda svanskulptur som är apotekets symbol. Apoteksentréns sandstenspartal tillkom 1922, ritad av Theodor Wåhlin. Taket är täckt med engelsk skiffer.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Apotekaren 3

Gårdshuset i söder.
Gårdshuset i väster.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Gården innehåller två gårdshus i vinkel. Det södra gårdshuset innehåller källare två våningar och vind med lastintag. Det västra gårdshuset innehåller två våningar och en körport. Huset har sprickor i fasaderna troligen beroende på sättningar. Fasaderna är putsade med en sockel i svart och väggar i gult, en utkragad gesims skiljer bottenvåningen från övre våningen. En utkragad takfotsgesims avslutar fasaden uppåt. En äldre spegelindelad pardörr med småspröjsade rutor i överkant. Ett bågformat skärmtak över entrén. Fönstren är äldre spröjsade tvåluftsfönster.

Det södra gårdshuset har en fasadutformning liknande det västra men med något enklare detaljer. Våningshöjden skiljer sig något. Fönstren består av äldre korspostfönster i bottenvåningen och tvåluftsfönster i övre våningarna, i andra våningen är en del av dessa sentida. Entrédörren är sentida och mindre än dörrhålet som delvis fyllts med panel. Alla snickerier grönmålade. På vinden finns ett tidigare lastintag med utdraget tak, luckorna har ersatts med spröjsat tvåluftsfönster. Den asfalterade gården är underbyggd med källare till största delen. Taken är belagda med svartmålad plåt.

Gården omsluts av äldre byggnader som sammantaget bildar en helhetsmiljö som visar en äldre verksamhetsmiljö. Detaljutförandet i snickerier och putsbehandling har stor betydelse för upplevelsen.

Apotekaren 9

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Det finns tre gårdsbyggnader inom den del av fastigheten som tidigare hette Apotekaren 9. Det stora gårdshuset i tegel troligen uppfört under 1880-talet, det lilla gårdshuset öster om detta troligen byggt på början av 1900-talet och ett hus i korsvirke troligen byggt under 1800-talets sista år. Det stora huset är uppfört i två våningar under sadeltak belagt med svart plåt i bandtäckning. Fasaderna består av gult maskinslaget tegel i kryssförband. Våningarna markeras med en gesims i svagt utkragad tegel, även sockeln markeras med tegel som ligger en halv sten utanför fasaden. En takfotsgesims i tegel avslutar fasaden. Den östra fasaden innehåller ett utskjutande trapphus med avfasade hörn. En centralt placerad port löper genom huset, portbladen är borta och ersatt med grind i omålad galvaniserat stål, men det spröjsade överljuset finns kvar i östra fasaden. Fönstren i bottenvåningen är spröjsade tvåluftsfönster av äldre typ. I övervåningen har fönstren ersatts med sentida enluftsfönster med betydligt mindre storlek än de äldre. I trapphuset i öster finns ursprungliga småspröjsade fönster med blåst glas, dessa trapphusfönster är hängda i överkant.

Det mindre gårdshuset i öster är ett halvhus uppfört i en våning med fasader av gult maskinslaget tegel i kryssförband under pulpettak belagt med svart plåt. Dörrpartiet och tvåluftsfönstren är troligen från 1900-talets mitt med nederdelen av dörren i panel och övre glasad.

Korsvirkeshuset kan ha uppförts som stall. Fasaderna består av en brunmålad korsvirkesstomme och fyllningar av gult tegel. Korsvirkets klena dimensioner och avfasade hörn skiljer sig från äldre traditionell korsvirke. Fyllningarna i den västra delen är delvis ersatta med sentida tegel. Ett parti centralt i södra fasaden är utbyggt med två par äldre träportar, troligen under 1900-talets början för att hysa två lastbilar. I västra delen finns en sentida plåtdörr och i östra en äldre spegeldörr i trä. I byggnaden finns äldre eller ursprungliga högt placerade småspröjsade fönster. Pulpettaket är lagt med röd plåt i skivtäckning. Ståndrännor avvattnar taket och här finns två äldre takfallsfönster i gjutjärn. Byggnaden har en stor betydelse i förståelsen av Apoteket som verksamhetsmiljö, utan denna byggnad minskar möjligheten att förstå hur omfattande verksamheten varit. Just denna typ av byggnader är så viktiga för möjligheten till förståelse av historiska samband och bidrar även till en varierad innerstadsmiljö.