Annehem - Här bor man - Bostadsområden i Lunds kommun 1945-2005

Från bevaringsprogram
Annehem 2000 (etapp 1). Källa: Stadsbyggnadskontoret Ortofoto 2000.
Annehem.

Under 1990-talet har ytterligare en stadsdel anlagts norr om Norra Fäladen, väster om Svenshögsvägen. Annehem började bebyggas väster och norr om Norra Sjukhuset och sedan har utbyggnaden skett österut med stopp vid Svenshögsvägen. Området är bebyggt med friliggande villor, radhus och parhus och lanserades som en trädgårdsstad. Alla byggnader är relaterade till gatustråk, flertalet öppna för lokal biltrafik. Trafikmässigt byggs området upp av gatuslingan Skyttelinjen-Trossvägen samt Skansvägen som trafikmatar den delvis äldre bebyggelsen längst ut mot jordbrukslandskapet i norr.

Den första sydvästra utbyggnadsetappen, färdigställd av PEAB 1999, består av tätt, friliggande villor i en–två våningar. Tomterna är mestadels mycket små, vilket ger området ett plottrigt intryck. Stadsrummen är välavgränsade och omväxlande, men arkitekturen saknar förankring i det skånska slättlandskapet. Husen har träfasader i växlande färger och bebyggelsemiljön är helt apart i förhållande till sydskånsk byggnadstradition. Det ser ut som en ”Bullerbyn-miljö” mellan Norra Fäladens miljonprogramsbebyggelse och det flacka, trädlösa jordbrukslandskapet. Arkitekturen kan betecknas som pastischartad med förlagor i mellansvenska trästäder. De färgglada trähusen syns på långt håll i omgivande landskap.

Under 2000-talet har området mellan Skansvägen och Svenshögsvägen byggts ut med olika typer av småhus och efter samma stadsplanemönster med tydliga gaturum och lättförståelig struktur. I denna del finns inte träfasader, utan här är det putsade eller teglade fasader och formspråket är snarast modernistiskt. I detta delområde har det också uppförts en livsmedelsbutik.

Några mindre parker är anlagda i området, men de är inte så generösa som i andra områden, troligen beroende på att varje bostad har en egen täppa. Området har blivit omskrivet, särskilt på grund av problem med otäta hus, fukt, mögel etc. NCC byggde under 2008 om fasaderna på sina hus.

Annehem etapp 1

Annehem etapp 2