Agardh 1

Från bevaringsprogram
Agardh 1
Aghard 1.png
Agardh 1
Information
AdressStora Tomegatan 16a och b, Agardhsgatan 2
ByggnadsårStora Tomegatan 16a 1852 och Agardhsgatan 2 1866
Byggherre1852 M.M. Johansson, 1866 professor C. F. Naumann
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Tomten ligger i hörnet av Agardhsgatan och Stora Tomegatan och har fyra byggnader, belägna vid gatorna i norr och väster och utmed södra tomtgränsen. Mellan det södra och det norra gathuset finns en smal passage med en grönmålad smidesgrind.

Det södra gathuset är byggt 1852 som bostadshus av bränt tegel i en våning med sadeltak klätt med tegel. Gatufasaden i rött tegel har gesims och tandsnittsfris. Fönsterna är stickbågiga och delade i åtta rutor med tvärpost, grönmålade liksom en parfyllningsdörr med överljus. Trappan i natursten. Gårdsfasaden med en frontespis från 1899 är putsad och gulmålad. Detta år uppgavs huset innehålla fjorton boningsrum och tolv kakelugnar. Något senare byggdes en träveranda strax norr om frontespisen. Verandan togs bort 1964. Taket är idag klätt med skiffer mot gatan och eternit mot gården. På gårdssidan två takkupor och mot gatan en rad takfönster indragna i takfallet.

Sammanbyggt med det ovan beskrivna gathuset finns en vinkelbyggnad mot öster i en våning, Dess ålder är okänd, men vid en reparation år 1900 angavs det vara byggt av gråsten och tegel, ha tak av skiffer och innehålla tre boningsrum, ett kök och ett brygghus. Ingen ändring tycks ha skett sedan dess. Fasaderna har grågult tegel, grönmålade fyllningsdörrar och sexdelade gröna fönster. En källarnedgång med grönmålade lämmar i brädkonstruktion finns också bevarad.

Det norra gathuset är byggt 1866 med grundmur mot gatan och korsvirke mot gården. Det inreddes med vagnsport, loge, loggolv och bod och hade stora portar mot gården.

Som vinkelbyggnad till logen uppfördes samma år ett stall utmed den norra tomtgränsen, där senare Agardhsgatan har anlagts. Dess norrsida var grundmurad medan sydväggen mot gården var uppförd i korsvirke. Stallet hade plats för fyra hästar, två kor, en drängkammare och ett foderloft.

År 1900 byggdes gathuset om och inreddes med sju boningsrum och två kök medan stallet gjordes om till vagnsport, vedbod och avträde. Huset vid Stora Tomegatan har fasader i gul tegel. Mot gatan finns spår av röd målarfärg på teglet och sydgaveln är putsad. Höga, fyrluftade fönster med gröna snickerier, grön parfyllningsdörr med överljus och tak klätt med svarta papplattor. På gårdsfasaden finns två takkupor som härstammar från ombyggnaden 1900.

1962 byggdes uthuset vid Agardhsgatan om till ateljé och bostad, varvid de nuvarande liggande fönsterna mot gatan kom till. Gatufasaden är slätputsad och blåmålad och gårdsfasaden har korsvirke med röd timra och rött tegel. En röd, tvådelad bräddörr finns kvar. En grön ramdörr och tre gröna, sexdelade fönster. Taket är klätt med svarta papplattor och har mot gatan två stora takfönster. Gården är anlagd med trädgård med stor gräsmatta, rabatt, träd och buskar. I sydöstra hörnet ett brunnskar och en järnpump.