A-pav. för lugna o halvlugna kvinnor samt A-pav. för lugna och halvlugna män

Från bevaringsprogram
Klostergården 2:9
Paviljong 7.png
Paviljong 7
Information
Namn2 A-pav. för lugna o halvlugna kvinnor samt 7 A-pav. för lugna och halvlugna män
AdressÖstra Sjukhuset
Byggnadsår1875-76
ArkitektP U Stenhammar
Port
Ingång

Husen har vid gavlarna vinkelställda partier som i huvudfasaden ut från borggården avtecknar sig som sidorisaliter. En mittrisalit motsvaras av mittflygeln på gårdssidan. Putsade fönsteromfattningar, på bottenvåningen stickbågiga med slutstensmarkeringar och på övervåningen rakslutna med antydda fönsterbänkar. Markerade hörnkedjor. Lågt placerat våningsband ger övervåningen en större höjd. Högt sockelpmti med putsrustik, i sidorisaliterna kraftigare artikulerad. Där är också övervåningens fönster försedda med kornischer och i gesimsen en konsolfris. Huvudfasadens dörrar ledde endast ut till promenadgården och är insmugna i fönsterhål. Mittaxeln markeras av ett fält i putsrustik, avgränsat av pilastrar, och på övervåningen ett fönster med balustrar i bröstningen. När mittrisaliterna 1906 respektive 1907 byggdes på med en tredje våning försvann de gavelfält som hade fortsatt mittaxeln ovan takfoten. Det skedde när nya personalbostäder inreddes på vinden istället för de rum som tidigare varit inskjutna på vårdavdelningarna. Nr 2 fick sina takkupor när ytterligare personalrum inreddes på vinden efter ritningar av J Anchert 1925. På gårdssidan är mittflygeln med entrén rikare artikulerad och även där markeras mittaxeln av ett putsfält och en fronton. Husen har småspröjsade, järnförstärkta fönster och merparten av de ursprungliga dörrarna finns kvar.

Vardera byggnaden var uppdelad i två avdelningar med plats för 31 lugna respektive 30 mindre lugna patienter. Längs gårdsfasaden löpte en sidokorridor. I mittflyglarna låg bad och snyggningsrum och, i de lägre utskjutande delarna, toaletter. Nr 2 används nu för sjukgymnastutbildningen och i nr 7 finns Medicinhistoriska museet.