Maria Magle

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kvarteret Maria Magle

Kvarterets form har varit i stort sett oförändrad genom århundradenas lopp och de gator som begränsar kvarteret har alla medeltida ursprung. Magle Stora Kyrkogata har antagligen ingått i det allra äldsta gatunätet och tjänstgjorde då som utfartsgata österut. Gatans västra ända gick då något längre söderut, alldeles intill det ännu stående medeltidshuset vid Kiliansgatan.

Under medeltiden var kvarteret uppdelat på två stora tomter. Den östra tomten, motsvarande dagens nr 6, upptogs av Sankta Maria Magles Kyrkogård. Kyrkan Sankta Maria Magle omnämns för första gången 1222 då ärkebiskopen avstår sin patronatsrätt över den till domkapitlet. Eftersom kyrkan hörde till domkapitlets jordmassa drogs den inte in till kronan vid reformationen, vilket skedde med de övriga kyrkorna i staden. Det omtalas 1680 att kyrkan "nu lenge haffver werit øde". Kyrkan revs antagligen kort därefter. Kyrkogården kom dock att användas långt fram i tiden. Under pesten 1712 användes den som pestkyrkogård. På en liten del av den jordades stadens fattiga men huvudsakligen var det personer från Östra Torns by som begravdes där. Den sista begravningen skedde 1816 varefter den nyanlagda Norra Kyrkogården togs i bruk i stället. På tomten uppfördes 1863 kemiska institutionen i vars källarmurar eventuellt ingår rester av den gamla kyrkan. Kyrkogården har även kallats för "Magdalena kyrkiogård". Det beror på en missuppfattning av det gammeldanska ordet magle som betyder stor. Magle hade fogats till namnet för att skilja kyrkan från Sankta Maria Minor som låg vid Västra Mårtensgatan. Den västra tomten har åtminstone från 1300-talet till medeltidens slut utgjort platsen för ett kanikresidens. Tomten kom att hållas samman som en enhet fram till 1870-talet då dess östra ända styckades upp till en mängd småtomter som delvis bebyggdes.

På tomten nr 9 vid Magle Lilla Kyrkogata uppfördes 1879 ett tvåvåningshus som starkt påminde om Helgo Zettervalls villa vid Sandgatan. Det var också ritat av hans lärjunge Henrik Sjöström och låg indraget en bit från gatan med en trädgård framfor. Längs gatan fanns ett gjutjärnsstaket mellan murpelare. På fasaden stod: MELINS MINNE STIFTADT OCH SKÄNKT ÅR 1881 AV HANS ENKA CAROLINA BÅÅTH. Huset utgjorde en stiftelse för att bereda prästänkor bostad. Huset revs 1972 för att bereda plats åt tjugo bilar.

Fastigheter i kvarteret Maria Magle

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda