Skillnad mellan versioner av "Hjulmakaren 27"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rad 2: Rad 2:
 
|fastighet      = Hjulmakaren 27
 
|fastighet      = Hjulmakaren 27
 
|namn            = fd Missionshuset
 
|namn            = fd Missionshuset
|bild            =  
+
|bild            = [[Fil:1hjulmakaren27.jpg|250px]]
|bildtext        =  
+
|bildtext        = Hjulmakaren 27
 
<!-- Information -->
 
<!-- Information -->
 
|adress          = Hällestadsvägen 3
 
|adress          = Hällestadsvägen 3

Versionen från 12 maj 2015 kl. 06.39

Hjulmakaren 27
1hjulmakaren27.jpg
Hjulmakaren 27
Information
Namnfd Missionshuset
AdressHällestadsvägen 3
Byggnadsår1829, till- och ombyggnad 1929, 2004

Invändig ombyggnad och renovering har gjorts 1977, -79 och 2001. 1993 ansöktes om lov för tillbyggnad i syfte att nyttja byggnaden till konstnärsverkstad, ateljé och för utställningsverksamhet, vilket avslogs. En omfattande om- och tillbyggnad utfördes när inventeringen gjordes. En sammanlänkning görs med det lilla vinkelhuset österut som varit en enskild fastighet fram till nyligen. Husen byggs ihop med hjälp av en smalare förbindelsedel, indragen från gatulinjen och det stora bostadshuset. Exteriört gestaltas de olika delarna lika med samma lutning på sadeltak. Ett större fönster har placerats på länkens tak mot söder. Centralt placerad mot Trekanten finns en rödmålad nyare entrédörr ovan en halvcirkelformad trappa lagd i huggen sten.

Det f d Missionshuset är rest av putsad lersten och har vit fasad. På gårdssidan har en förstukvist i röd träpanel med tak, stödjande stolpar och litet räcke byggts vid entrédörr, kanske från 1970-tal. Denna är avlägsnad från väggen men står på gården vid inventeringen. Huvudbyggnadens tak är täckt med diagonalt lagda eternitplattor men då ombyggnad pågår vid inventeringstillfället synes detta inte på samtliga delar. Litet takfönster finns åt norr. Till-byggnadens tak har belagts med plåt. Förrådsbyggnad har papptak. Den ombyggda delen har tegelbelagt tak och skall inrymma köksdel, sovrum och bibliotek. Balkongdörrar i par med sexrutat fönster har satts in på tillbyggnadsdelens södervägg, placerat under takfönstret. Även ett högt smalt enrutefönster har satts in intill detta på huvudbyggnadens östra gavel. Fönster i övrigt på huset har två eller i vindsvåningen tre luft med vardera två spröjs eller i de äldre, endast en tunn list. Fönstren är rödmålade. Något byts ut till ett nytt med två luft och två spröjs i var. På långsidan och åt norr har fönster igensatts liksom även på det mindre husets gavel. Mot granntomt åt norr har ett träplank rests.

Bevarandesynpunkter

Innebörden i bevarandesyftena är bl a att knyta ihop vår tid med tidigare historia och utvecklingsfaser samt underbygga och skapa kontinuitet för kommande generationer. Om alltför många detaljer i ett äldre hus ersätts kan känslan av en gammal, traditionsrik miljö utebli. Viktigt i bevaringsarbetet är att skalan och proportionerna och inte enbart funktionen styr för att tillfredsställa brukarens krav. Generellt är dessa faktorer mycket förändrade i ett tidsperspektiv.

En självklar hållpunkt är denna byggnad för Dalbys kollektiva minnesbild då ”missionshuset” har uppfyllt flera funktioner genom historien. Att detta hus har rymt många människor, varit samlingslokal för skol- och missionsverksamhet, t o m fattighus, är ju funktionellt en betydlig skillnad från idag då det utgör bostadshus för ett hushåll. Det mindre huset har utgjort bostad för ett hushåll i årtionden och blir nu en mindre del i en villabyggnad.

Till den problematiska bilden hör husens placering invid centrum. Riklig buss- och biltrafik utanför gör läget känsligt för boende. Ur en social aspekt vore det troligen lämpligare med någon verksamhet i husen som gagnade Dalbys befolkning. Då hade man också bättre klarat det utsatta läget nära busshållplatser, bilar och det lilla husets svåra användningsområde.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda