Skillnad mellan versioner av "Hasslemölla 1:1"

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rad 9: Rad 9:
 
|byggherre      = Ev. Sven Larsson
 
|byggherre      = Ev. Sven Larsson
 
|arkitekt        = Traditionell bebyggelse
 
|arkitekt        = Traditionell bebyggelse
|Kulturhistorisk värdering =  
+
|Kulturhistorisk värdering = Kulturhistoriskt värdefull byggnad
 
}}
 
}}
  

Versionen från 25 mars 2019 kl. 12.12

Hasslemölla 1:1
HMVEBB1FranVagen.JPG
Hasslemöla 1:1
Information
NamnHasslemölla
AdressHasslemölla 631
Byggnadsår1800-talet (gården bebyggd åtminstone sen 1600-talet)
ByggherreEv. Sven Larsson
ArkitektTraditionell bebyggelse
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Miljöbeskrivning

Hasslemölla ligger intill bäcken som flyter norrut från Romeleåsen. Möllan har ett gammalt läge och Dammen ligger söder om gårdsbyggnaderna och ett större område har förmodligen varit översvämmat tidvis och gjort dammen större. Mellan landsvägen och bostadshuset ligger en traditionell trädgård med plymspirea, liljor, fruktträd, pioner, rosor, rododendron, ormbunkar, schersmin, en stor blodbok, grusgångar och gräsmatta. I östra delen köksträdgård. Allt inramat av trådstaket på betongstolpar. Gårdsplanen är täckt med ljus singel men det ligger förmodligen stenläggning under åtminstone partier av gårdsplanen. En vattenkvarn förde med sig många tunga transporter vilket krävde god vägbana. Dammområdets kanter är beväxt med rik lövskog och ger en särpräglad ålderdomlig karaktär till miljön. Uppströms ligger ytterligare en f d mölla, Skogsmöllan. Även här finns byggnader på samma läge som på Skånska rekognosceringskartan.

Gårdsmiljö, landskap och bebyggelsen med i synnerhet möllan och bostadshuset och korsvirkeslogen har mycket höga kulturhistoriska värden och är att betrakta som omistliga

Byggnadsbeskrivning

Byggnad 1 (ca 1890) bostadshus med putsad sockel i svart och putsade fasader i vitt. Takfotsgesims profilerad. Sadeltak belagt med sinuskorrugerad eternit åt söder och facettlagt eternit åt norr. Skorstenar i rött tegel, raka krön av 1900-talstyp. Gårdssidan moderniserad på mitten av 1900-talet med ospröjsade tvåluftsfönster, två entréer på traditionellt vis men med senare dörrblad med glas i överdel och överljus. Profilerade vindskivor. Norra långsidan med frontespis och veranda med dekorsnickeri.

Byggnad 2 (ca 1800) loge senare ändrad till vagnslider/garage. Sockel av natursten. Äldre korsvirkesbyggnad där stora delar av fasaderna är inklädda i eternit vilket förmodligen skyddat den ålderdomliga stommen i ek bra. Kalkade fyllningar vilket indikerar att lersten eller kline utgör fyllningar. Gavelrösten klädda med eternitskivor. Sadeltak belagt med sinuskorrugerad eternit. Östra fasaden innehåller utskjutande stickbjälkar och timran är mycket gles, inslag av kransågat virke. Lejd med spår efter stakaväggar. Västra fasaden innehåller ett stort antal grönmålade träportar från 1900-talets mitt, södra delen av rött bränt tegel. Stort småspröjsat fönster troligen till hönshus. Södra gaveln klädd i rött bränt tegel, spröjsat tvåluftsfönster, gavelröste klätt i eternit.

Byggnad 3 (Ca 1890/1900) stall rött tegel med åsfog på sockel av natursten, 1800-talets slut, norra delen möjligen drängkammare. Södra delen senare tillbyggd troligen 1930-tal, putsad sockel, södra delen troligen använt som svinhus. Sadeltak belagt med sinuskorrugerad eternit, lastintag på östra sidan, luckor av trä, vid norra gaveln murad skorsten i rött tegel. Stallfönster av trä 1930-40-tal. Gavelröste klätt med eternitskivor. Enstaka gjutjärnsfönster i västra långsidan.

Byggnad 4 (1800-talets första hälft) svinhus, svinhuset är byggt med en stomme i korsvirke med åtminstone delar av fyllningarna av bränt rött tegel, delar av konstruktionen är inklädd i locklistpanel. Den ålderdomliga tekniken syns tydligast i södra fasaden med utskjutande stickbjälkar och en bred handhuggen lejd. Det tekniska skicket är dåligt men svinhuset har ett stort kulturhistoriskt värde på grund av knytningen till den verksamhet som bedrivits här, jordbruk och vattenkvarn, samt det ålderdomliga byggnadsskicket. En restaurering av stommen är eftersträvansvärt.

Byggnad 5 (ca 1800) mölla är byggt med en stomme i korsvirke med åtminstone delar av fyllningarna av bränt rött tegel, delar av konstruktionen är inklädd i locklistpanel. Ett sadeltak belagt med sinuskorrugerad eternit. Möllan har ett stort kulturhistoriskt värde och utgör en mycket tydlig byggnad med högt pedagogiskt värde. Genom att det invändiga ålderdomliga maskineriet är välbevarat utgör det en av de bättre bevarade vattenkvarnarna i länet. Många kvarnar av liknande karaktär har helt eller delvis utrivet maskineri. I detta fall har även kvarnhjulet nyligen restaurerats vilket höjer det kulturmiljövärdet ytterligare. Västra fasaden putsad vit, gavelröste med eternitskivor, östra fasaden locklistpanel på fasad och i gavelröste. Södra och norra fasaderna av ekkorsvirke med tegelfyllningar. Sadeltaket belagt med sinuskorrugerad eternit. I norra takfallet en liten murad skorsten i rött tegel. Enkla äldre bräddörrar målade i brunt. Nyligen restaurerat vattenhjul i ek på upplag av natursten.

Historik

Redan 1684 finns Hassle möllan vid Veberöd angiven på Gerhard Buhrmans Skånekarta. Gården ägdes i början av 1700-talet av nämndemannen Anders Pålsson. Hasslemöllan stannade kvar i samma släkt till omkring 1860 då den köptes av åbon Sven Larsson. Ägaren därefter blev lantbrukaren Otto Nilsson som 1956 överlät den till sin son Gunnar som blev herre till Hasslemölla gård och vattenkvarn. Möllan var i bruk in på 1920-talet men kom därefter att förfalla till stor sorg för hembygdsintresserade Veberödsbor. Den 1 april 1968 ingicks ett avtal mellan ägarna och Torna Härads Hembygdsförening som innebar att föreningen fick arrendera vattenmöllan på en tid av 49 år utan kostnad, under förutsättning att föreningen påtog sig ansvaret för dess underhåll och att ägarna håller möllan tillgänglig och öppen för turister. En relativ omfattande renovering genomfördes på 1970-talet. En ny axel blev tillverkad av ek från Övedskloster och lagd på plats på förstärkta och delvis nymurade fästen. Arbetet utfördes med stor skicklighet av Johan Jönsson och Albin Persson, båda yrkeskunniga trotjänare från tegelbruket. Snickarmästare Johan Olsson åtog sig att tillverka ett nytt vattenhjul av lärkträ. Allt blev gjort med största precision och det stora vattenhjulet välvde sig runt sin axel utan minsta slagsida. Grunden till möllehuset förstärktes, tegelväggarna fogades om och nytt golv blev lagt av kvarnstensbitar och tegelplattor. Ett hemlighus som inrymts i möllan avlägsnades och den spjälförsedda dörren ersattes av en tjärstruken bräddörr. Även dämmet och dammluckorna renoverades.

Vattenkvarnen har restaurerats av Torna häradshembygdsförening 2015 efter en större donation av en medlem. Källa: Kaj Wirenbook och Anders Larsson, Torna Härads Hembygdsförening


Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda