Värpinge 18:17 - 18:18 och 18:25 - 18:26

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Karta
Värpinge 8, Gamlegård, från söder. Boningshuset med den utskjutande bakugnen. Foto 1929 Ingemar Ingers/Folklivsarkivet.
Värpinge 8, Gamlegård, från söder. Loglängan t v. Foto 1929 Ingemar Ingers/Folklivsarkivet.
Statarlängan och t h nuvarande Värpinge 18:18. Foto 1951 Ragnar Blomqvist/Kulturen.
Statarlängan, uppmätningsritning LTH 1965. Vid den ena tamburen en för hyresgästerna gemensam bakugn. Före en ombyggnad på 1930-talet hade tvättstugan och rummet vid bakugnen utgjort en 2:a med kök.
Uthuset med svinstiorna. Foto stadsbyggnadskont. 1981.

Den västra delen av "kvarteret" ingick förr i byns gemensamma "gatumark". Öster därom låg enligt 1700 års karta en rad med fyra sammanbyggda gårdar, varav de två sydligaste (nr 9 och 8) låg inom det här aktuella området. En bit in på 1700-talet började delar av "gatan" att upplåtas som tomtplats för byns obesuttna, och på 1822 års karta ligger det två arbetstorp inom det nuvarande "kvarteret". I söder låg det lilla torpet nr 23, som idag motsvaras av huset på nr 18:18. I norr låg arbetstorpet nr 16 vars tomtplats idag skärs av Gamlegårdsvägen. Det bestod av två mindre hus och en längre länga, troligen uppdelad på flera lägenheter. Längan tycks ha funnits kvar 1929, men revs förmodligen på 30-talet.

På bygatan, mellan de bägge ovan nämnda torpen, lät - troligen 1874 - de bägge arrendatorerna till Trolleberg uppföra en länga för säteriets statare. Den var uppförd av obränt tegel, utvändigt klätt med brädor, och hade spåntak. I huset fanns två 1:or och två 2:or med kök och gemensam bakugn. 1906 var alla ytterväggarna putsade utom östvägen. Vid en större ombyggnad på 1930-talet murades den istället om i tegel. Samtidigt ändrades en av lägenheterna till tvättstuga och huset fick tegeltak. Norr om stathuset låg uthuset med fyra svinstior. Det ersattes, troligen på 1930-talet, av ett nytt i rött tegel. Stathuset revs sedan tomten 1980 sålts av arvingar till Trolle-Wachtmeister och istället uppfördes tre villor.

Av de bägge gårdarna inom den östra delen av området hade den norra (nr 9) flyttat ut på markerna redan i samband med skiftet 1813. Gården nr 8 slogs omkring 1880 samman med nr 7 och 1890 uppfördes nya byggnader ute på markerna, nu Värpinge gård. De gamla gårdsbyggnader till nr 8 fick dock ligga kvar och kom att kallas Gamlegård. Det var en fyrlängad gård med boningshuset i öster, uppförd av ekekorsvirke förutom det ca 1868 tillkomna stallet i väster i gult tegel. Husen byggdes om för Värpinge gårds statare, först omnämnda 1894. Boningslängan och stallet inreddes till bostäder, medan loglängan i söder användes för ekonomiutrymmen. Den norra loglängan revs i början av 1900-talet. Två av längorna brann ned 1936, medan den fd stallängan stod kvar till ca 1980, då även den revs. Tomten ligger nu öde.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda