Värpinge 17:1 - 17:8 och 15:12

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Karta.

Området begränsas av Bäckarännan i öster och Önnerupsvägen i söder. Bäckarännan lades 1928 ut som väg över Rinnebäcks åfåra. Den låglänta remsan utmed bäcken ingick förr i byns gemensamma "gatumark". Remsan uppläts under 1700-talet som tomtmark för byns obesuttna, och på 1822 års karta ligger där fem små arbetstorp, samtliga, utom det lilla längst i söder, med gaveln mot gatan. Byggnadslägena för fyra av dessa markeras ännu av äldre hus, medan det femte ersattes på 1890-talet av ett statarhus längre västerut på tomten, uppe på backen. Till husen kom man via en stig omedelbart väster om husen. På en del av tomterna markeras stigens läge ännu av en låg stenmur. Enligt 1909 års karta var då de tre nordliga husen uppdelade i vardera två lägenheter. Sedan en styckningsplan för Värpinge godkänts 1929 friköptes 1930 tre av tomterna längs Bäckarännan, de resterande två 1947 respektive 1949.

Den västra, högre belägna delen av området var enligt 1700 års karta då ännu obebyggd. Någon gång därefter flyttades gården nr 3 dit, och på 1822 års karta är den markerad som en fyrlängad gård. I samband med det skiftet ålades den dock att senast 1825 flytta ut på markerna. Större delen av tomten uppläts därefter åt skolan. En smal remsa i väster lades dock till gården nr 10, och däremellan, rakt över den gamla gården, drogs en väg som ledde ut på markerna norrut. Den västra delen införlivades dock med skolhusplatsen 1902, och vid upprättandet av styckningsplanen 1929 förflyttades därför vägen något västerut. Vägens gamla sträckning syns dock ännu i tomtindelningen.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda