Utveckling - Industrimiljö Lunds Kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Den industriella tillverkningen i Sverige växte kraftigt mellan 1860 och 1910. Till en början var produktionen inriktad på råvaruexport, främst trävaror men även spannmål. I Sverige märktes under 1870-talet en kraftig högkonjunktur men den avlöstes av en lågkonjunktur under 1880-talet och i Europa som helhet under 1873-95. Lågkonjunkturen märktes i Skåne genom att värdet på den industriella produktionen och antalet anställda minskade. Under perioden från 1876 till 1880 minskade antalet industrier i dåvarande Malmöhuslän från 246 till 190. Men nedgången visade sig vara tillfällig och i takt med industriernas tillväxt ökade värdet av vidareförädlade produkter. Strax efter 1900 var industrins bidrag till bruttonationalprodukten större än jordbrukets. I samband med och efter första världskriget drabbades många företag av en nedgång, men mellan 1920 och 1960 växte industriproduktionen ytterligare. Perioden mellan 1940-1985 brukar benämnas den högindustriella epoken med störst andel sysselsatta inom industrin. Under 1960-talet inföll de s k rekordåren, med höga tillväxttal, kraftigt stigande sysselsättning, stigande förvärvsfrekvens och ökad arbetskraftsinvandring. Under 1970-talet bröts den tidigare utvecklingskurvan och flera industrigrenar mötte kraftig konkurrens från utlandet. Tyngre industri och lågteknologisk industri eller arbetsintensiv industri slogs ut eller genomgick strukturrationaliseringar. I Skåne märktes det exempelvis genom att varven och gruvorna lades ned. Redan under 1960-talet hade den inhemska textil-, sko- och konfektionsindustrin slagits ut eller tvingats lägga en stor del av produktionen utomlands. I Lund lade arbetsintensiva industrier inom textil- och lädertillverkningen ut sin produktion utomlands eller tvingades lägga ned. En del produkter har ersatts med andra eller blivit för dyra att tillverka, den omfattande tegelindustrin i Sydsverige är utraderad och ersatt med import från Danmark och Tyskland. Tegelbruket i Veberöd var i drift till 1970-talets början. Starka betongs tillverkning av betongsten i Södra Sandby och Lecas produktion av lättbetongblock i Veberöd kan ses som en fortsättning på denna byggvaruindustri. Siporex i Dalby lades däremot ned för några år sen.

Sedan 1970-talet har antalet anställda inom industrin minskat och antalet anställda inom tjänsteföretag har ökat. Idag beskrivs samhället som ett tjänste- eller kunskapssamhälle. Kopplingen mellan forskning och industri har blivit starkare vilket har lett till en tillväxt av forskningsrelaterad tillverkningsindustri men också tjänsteföretag. Många företag har knoppat av tjänstefunktioner och lagt ut produktion i andra länder. Tjänstefunktionerna ingår inte statistiskt sett i tillverkningsindustrin. Etableringen av Ideon 1986 är en tydlig markering av forskningens företagskoppling.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda