Stora Råby 9

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Vid skiftet 1805 flyttades gården nr 9 ut och fick sina ägor förlagda i ett skifte söder om Dalbyvägen. Innehavaren av nr 9, rusthållare Pehr Jönsson ägde även halva nr 6, vars ägor förlades söder om nr 9 och likt en triangel sträckte sig ned till byplatsen och där innefattade nr 9:s gamla tomtplats. Detta gör det svårt att reda ut nr 9:s byggnadshistoria, då nr 6 och 9 under ett antal år tas upp gemensamt i husförhörslängderna. Pehr Jönsson tycks dock ha bott kvar i den gamla gården, och enligt rekognosceringskartan var nr 9:s område obebyggt 1815. Kort därefter, troligen 1816, delades dock nr 9 upp mellan tre brukare, som enligt husförhörslängderna också bosatte sig inom området, medan nr 6 behölls av Pehr Jönsson. Förmodligen är det någon form av arvsskifte då en formell uppdelning av nr 9 skedde först 1851-54. Av skiftesprotokollet 1854 framgår att nr 9 då var delat i två halvor av en vall.

Den västra delen var uppdelad mellan två gårdar belägna utmed en mindre markväg. Till den norra (f d Stora Råby 9³, nu 35:1) hörde ³/₄ av markerna, och till den södra (f d Stora Råby 9²) ¹/₄. Den senare har genom arvsskiften delats upp i allt mindre delar, och då flera av dem har bebyggts, i flertalet fall av ättlingar till den ursprunglige ägaren, bildar ägan nu en liten bebyggelse ute på fältet. Någon gång har tillfartsvägen till området lagts om och utgörs nu av den väg som sedan 1979 heter Karl Gustavs väg. Någon Karl Gustavsson har det dock inte funnits i området, och inte heller är det, åtminstone officiellt, några rojalistiska strömningar som ligger bakom namngivningen. Vägen är i stället uppkallad efter Carl Pehard Nilsson, som ärvde 35:1 1917 och Gustav Johansson, innehavare av trädgårdsmästeriet på 35:5 1935-77. I folkmun hette vägen tidigare Malmbergs väg efter skomakaren på 35:2.

På den östra halvan, i det nordöstra hörnet av nuvarande 35:21, uppfördes troligen 1816 en gård av Pehr Jönsson, ej att förväxla med hans ovan nämnda namne. Efter hans död 1841 delades ägan mellan arvingarna, där änkan fick den största lotten och sönerna dubbelt upp mot döttrarna, vilket ännu avspeglar sig i den nuvarande fastighetsindelningen. Merparten av marken, inklusive åbyggnaderna, löste dock en av arvingarna in. Tre tomter styckades av ifrån ägan 1892-1904, innan den 1914 köptes av Styrelsen för tredje dövstumskoledistriktet, varefter den gamla gården revs och marken lades under Råbylundshemmet, se Stora Råby 33:21-24. Området köptes 1943 av lantbrukare Ingvar Svensson på nr 10, som genom sin hustru redan hade ärvt de två sydligaste lotterna. Utmed Dalbyvägen lät han lägga ut elva byggnadstomter, varav åtta såldes och bebyggdes 1944-56. Den resterande delen av marken köptes av kommunen 1967.

Lotten Stora Råby 9⁷, nu 35:23, ärvdes 1842 av Hanna Persdotter. Tillsammans med maken, arbetare Jöns Lassesson, bosatte hon sig där i ett troligen 1855 uppfört hus. Efter Hannas död 1914 köptes huset 1916 av ägaren till slakteriet norr därom och revs.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda