Stora Råby 34:7

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Stora Råby 34:7
Stora raby 347.png
Stora Råby 34:7
Information
AdressStora Råby byaväg 22
Byggnadsår1895, ek. byggn. 1932-33
ByggherreArrend. Johan Andersson, 1932 arrendator Assar Andersson
ByggmästareIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
Teckning av halmtäckare Ola Mårtenssons husmanshus under nr 22, nu ung motsvarande Stora Råby 34:7.
Bygatan före 1931, då ekonomilängan som anas bakom nr 22:s boningshus brann. Repro ä:e foto.
Ekonomibyggnad.
Detalj.
Gården från söder. Foto 1969.

Boningshus i grågult tegel med trappad gesims och längs fönsternas överkant en enkel list som följer konturerna av fönsternas avlastningsbågar. Murade fönsterbänkar. Eternitklätt sadeltak, ursprungligen papptäckt, med äldre skorstenar. Rytmiskt grupperade fönster med ett blindfönster mot gatan. Mellan fönstren små gjutjärnsventiler. De ursprungliga 4-rutade 2-luftsfönsterna har bytts mot svartlaserade, 6-rutade och dörren på västgaveln togs upp ca 1978. Glasverandan mitt på gatufasaden tillkom mellan 1913 och 1919, och var enligt syneprotokollen arrendatorns enskilda egendom. Den har profilerade stolpar och snickarglädje i gavelspetsen. Vinden, som tidigare var spannmålsmagasin, inreddes 1940.

Den T-formade ekonomibyggnaden består av en stallänga i väster och en loglänga i öster. Byggnaden är uppförd i rött tegel med en logvåning i rödmålad lockpanel förutom loglängans mittparti som är helt utfört i trä. Stickbågiga gjutjärnsfönster och sadeltak med korrugerad eternit. Loglängan hade i norr en ekonomidel med bl a drängkammare och kvarnrum, nu inredd till lägenhet, och i söder svinstallar. Väster om stallet låg fram till ca 1978 en ensilagesilo. Vagnsskjulet i rödmålad lockpanel utmed Bjällerupsvägen är även det från 1932-33. Öster om ekonomibyggnaden har under senare år tillkommit en välvd hall och ett garage i röd aluminiumpanel.

Hospitalshemmanet nr 22 uppgavs 1804 vara Ganska väl bygdt med 10 större och 10 mindre fruktträn samt några planterade pilar, och fick ligga kvar vid skiftet. Den fyrlängade gården var uppförd av ekekorsvirke med lerklining. Boningshuset, enligt uppgift från ca 1750, låg i norr och stallet i söder. Stallet innehöll 1877 bl a två fähus för 14 kreatur, stall för 9 hästar, drängkammare och huggebod. I ett syneprotokoll 1882 nämns särskilt ett särdeles stort och vackert äppleträd, vilket dock höggs ned 1893 sedan det blivit odugligt. Det nya boningshuset uppges i Ohlsson 1954 vara byggt 1895, i besiktningsprotokollet 1898 upptas det som nyuppfört. De gamla halmtäckta ekonomilängorna revs efter en brand 1931, då även granngården i väster förstördes. Fastigheten såldes 1971 av Domänverket till arrendatorn. Gården är ännu i drift, men djurhållningen har reducerats till hästar.

Öster om gården, på platsen för 34:9, låg tidigare ett husmanshus, omtalat 1888 som ett hus av dels korsvirke och dels tegelgrundmur. Det ägdes av halmtäckare Ola Mårtensson och hans syster, som hade ärvt det efter sina föräldrar 1864. I ersättning för marken skulle de göra 4 mans- och 4 kvinnodagsverken årligen. Huset revs 1907.

Från 1803 och decennierna närmast efter skiftet upptas i husförhörslängderna under nr 22 ett hus "Källahus" först bebott av en ryttareänka, senare av en rotesoldat. Nära gårdens östgräns, ca 500 meter söder om byavägen, har tidigare funnits en källa.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda