Stadsbildens framväxt/Stadsplanering i Lund 1600-1980. Idéer och verklighet/Källförteckning

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Otryckta källor

Stockholm

Arkitekturmuseet
Ritningar, brev
Krigsarkivet
Stadsplaner

Lund

Domkyrkorådet
Protokoll
Domkyrkans byggnadsarkiv
Ritningar
Kulturens arkiv
Fotografier, tidningsklipp
Lunds Landsarkiv
Magistratens i Lund arkiv: handlingar rörande tomter
Lunds Stadsarkiv
Byggnadsnämndens protokoll
Stadsfullmäktiges protokoll
Drätselkammarens protokoll
Stortorgskommittén, Konserthusbyggnadskommittén samt Rådhus- och konserthusbyggnadskommittén 1930-50
Lunds Universitetsbibliotek
Kartor, fotografier
Stadsbibliotekets Lundasamling
Tidningsurklipp
Stadsingenjörskontoret i Lund
Stadskartor, stadsplaner mm

Tryckta källor samt litteratur

Améen, Lennart
Stadsbebyggelse och domänstruktur, Lund 1964.
"Det svenska esplanadsystemet", Svensk Geografisk årsbok 1979.
"När Lund växte ur sin småstadskostym", Förr och framöver, Hundraårsjubileumsexpo Kulturen i Lund. Föreningen Gamla Lund 65, 1983.
Andrén, Anders
Lund, tomtindelning, ägostruktur. sockenbildning, RAÄ, rapport. Medeltidsstaden 56. Göteborg 1984.
Den urbana scenen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark, Malmö 1985.
Berling, E. W.
Lund. Korta anteckningar om staden och dess omgifning, Lund 1879.
Blomqvist, Ragnar
"Lund 1861. Stadsbild och bostäder". Lund för hundra år sedan. Nya sparbanken i Lund, minnesskrift till hundraårsjubileet 1961, Lund 1961.
Lunds historia, nyare tiden. Lund 1978.
Book, Tommy
Stadsplan och järnväg i norden, Lund 1974.
Brunius, C. G.
Nordens äldsta metropolitankyrka, Lund 1854.
Bygga skånska städer, Sydsvenska Dagbladets årsbok 1976, Malmö 1975.
Byggnads- och brandordningar för staden Lund, 1828, 1868, 1876.
Byggnadsordning för staden Lund, fastställd av länsstyrelsen i Malmöhus län den 3 november 1936, Lund 1937.
Dahlberg, Erik
Dagbok (1625-1699), Uppsala & Stockholm 1912.
Eimer, Gerhard
Die Stadtplanung im Schwedischen Ostseereich 1600-1715, Lund 1961.
Ericsson, E & Vennberg, E.
Erik Dahlberg, hans levnad och verksamhet, Uppsala och Stockholm 1925.
Folkesdotter, Gärd
"Störtas skall det gamla snart i gruset", Bostadssociala utredningens syn på äldre bebyggelse. Meddelande M81:12, Statens institut för byggnadsforskning, Gävle 1982.
Förnyelse - bevarande, Meddelande M82:21, Statens institut för byggnadsforskning, Gävle 1982.
Forbat, Fred
"Planering i mellankrigstidens Europa - några minnesbilder", Plan 3:63.
Förslag till generalplan för Lund 1936-1942, Lund 1958.
Gadde, Fredrik
På halmtakens tid, Föreningen Gamla Lund XL, 1958, Lund 1958.
Gamla Lund i Per Bagges bilder. Text Nils Palmborg, Lund 1976.
Hall, Thomas
"Stadsplanering i vardande. Kring lagstiftning, beslutsprocess och planeringsidéer 1860-1910", Städer i utveckling, tolv studier kring stadsförändringar tillägnade Ingrid Hammarström. Stockholm 1984.
Herlitz, Nils
"Ur den svenska stadsbyggnadslagstiftningens historia", Stadshistoriska institutet, Smärre skrifter och årsberättelser 1920-25, Stockholm 1925.
Holmberg, Rikard
Den skånska Öresundskustens medeltid, Lund 1977.
Humble, Sixten
"Lantmätarnas verksamhet inom städer och stadsliknande samhällen", Svenska lantmäteriet 1628-1928. II, Stockholm 1928.
Jonsson, Ivar
Bebyggelseplanering i äldre tid, Byggnadsvårdsåret 1975, Rapport nr 2. Stockholm 1975.
"1874 års byggnadsstadga, en hygglig början - men otillräcklig, Plan 1:1977.
"Nya stadsbyggnadsideer efter rutnätsperioden", Plan 4: 1977.
Josephson, Ragnar
Stadsbyggnadskonst i Stockholm intill år 1800, Uppsala 1918.
"Svenska stadskartor och stadsplaner intill 1800-talets början", Internationella Stadsbyggnadsutställningen. Jubileumsutställningen i Göteborg 1923, Göteborg 1923.
"Svenska stadsplanehistoriska arkivet", Svenska stadsförbundets tidskrift, häfte 5, 1926, Stockholm 1926.
Jutikkala, Eino
"Tomtbesittning och kampen om regulariteten i Sverige - Finlands städer", Societas scientiarum Fennica XL, 1961-62, Helsingfors 1963.
Karlsson, William
Stadsvakt och poliskår i Lund, Föreningen Gamla Lund XXX-XXXI, 1948-49, Lund 1950.
Platser och människor, Lund 1954.
Från Lund och Lundagå, Lund 1956.
Kommunal självstyrelse i Lund. Minneskrift med anledning av stadsfullmäktiges 100-årsjubileum. På fullmäktiges uppdrag utg. av Krister Gierow, Lund 1964.
Kongl. Maj:ls bygnadsstadga för Rikets städer... af den 8 maj 1874, Stockholm 1875.
Kristenson, Hjördis
"Den växande stadsbilden - tätorternas byggnadshistoria", Kring Lund, Lund 1979.
Larsvall, Malena
Stadsbilden i Lund - 1874 års byggnadsstadga och de lokala byggnadsordningarna, stencil 1984.
Leide, Arvid
Akademiskt 1700-tal. Minnesbilder från Lunds universitet, Föreningen Gamla Lund 53, 1971, Lund 1971.
Lilienberg, Albert
"Stadsbyggnadskonstens grunddrag", Ett vårdat stadsbyggande, Stockholm 1928.
Lindahl, Göran
"Karlstad 1865: stadsbyggande för hundra år sedan", Värmland förr och nu 1965.
"Staden som form och innehåll", Arkitektur 5:1969.
Mönsterstäder. Stadsplanering i 1800-talets Sverige och i kejsarnas Ryssland och Finland, Stockholm 1974.
Linden, Gustaf
"Städernas planläggning och lagstiftning i samband därmed efter 1850", Internationella stadsbyggnadsutställningen, Jubileumsutställningen i Göteborg 1923, Göteborg 1923.
Lund, Södra Centrumleden. Utredning och bedömning av lämpligt läge för trafikled genom södra delarna av Lunds centrumområde, 1968.
Lunds stadsbild
Betänkande från 1950 års inventeringskommité, Lund 1952.
Betänkande från 1963 års inventeringskommité, Lund 1968.
Lunds stadskärna.
Bevaringsprogram, Vårfru rote, Lund 1981.
Bevaringsprogram, C1emens och Drottens rotar, Lund 1981.
Bevaringsprogram, Krafts rote, Lund 1983.
Lundgren, Karl Hjalmar
Lund. Stockholm 1915.
Löwegren, Yngve
Lundabiskoparnas residens efter reformationen, Föreningen Gamla Lund XXXV, 1953, Lund 1953.
Molbech, Christian
Resa i Sverige åren 1812 och 1813, Stockholm 1815.
Munthe, Ludvig W-son
Kongl. fortifikationens historia, VI:2, Stockholm 1919.
Nelson, Helge
"Svenska stadstyper: byggnadsmaterial och stadsplaner", Svensk geografisk årsbok 1931, Lund 1931.
Nilsson, Anders
Minnen och anteckningar av en 85-åring, Malmö 1929.
Nisser, Marie
"Stadsplanering i det svenska riket 1700-1809", Sju uppsatser i Svensk arkitekturhistoria, Uppsala 1970.
Ohlsson, Håkan
Handlingarna i målet rörande Lunds nya kyrkas läge å situationsplan, Lund 1884.
Osberg, Nils Petter
Lundaminnen från 1820-, 30- och 40-talen, Föreningen Gamla Lund VIII-IX, 1926-27, Lund 1927.
Rasmussen, Steen Eiler
"Tävling om rådhus och koncerthus. Lund", Byggmästaren 1939.
Samlingar i landtmäteri, utg. av C.V.C. Ekstrand. Första samlingen instruktioner och bref 1628-1699, Del 1, Stockholm 1901.
Schück, Adolf
Studier rörande det svenska stadsväsendets uppkomst och äldsta utveckling, Uppsala 1926.
von Schwerin, H H
Lundagårdshuset, dess byggnadshistoria, Föreningen Gamla Lund XVI-XVII 1934-35, Lund.
Sjöström, Carl
"Helgonabacken", Finn 1903.
Stadskärnans omvandling, Rivning och nybyggnad i Lunds stadskärna 1950-74, Rapport från avd för stadbyggnad, LTH, 1974-75.
Stadsfullmäktige i Lund åren 1913-1937, historik över staden Lund och dess stadsfullmäktigeinstitution, Lund 1940.
Stavenow, Åke
Sjuttonhundratalets Uppsala. Ett bidrag till stadens byggnadshistoria under frihetstiden, Uppsala 1923.
Carl Hårleman. En studie i frihetstidens arkitekturhistoria. Uppsala 1927.
Sundahl, Eskil
"Tomtens betydelse i stadsbyggandet". Ett vårdat stadsbyggande, Stockholm 1928.
Svedberg, Olle
"Bidrag till Malmö stadsplanehistoria 1860-1920", Malmö fornminnesförenings årsskrift 1973, Malmö 1973.
Trafik och miljö. Trafik- och miljökommittens betänkande ang. planeringen av stadskärnan i Lund, Lund 1972.
Törje, Axel
I den oförlikneliga nyttans tjänst, Föreningen Gamla Lund 54, 1972, Lund 1973.
Lundagård. Parkanläggningens historia, Föreningen Gamla Lund XLI 1959, Lund 1959.
Gamla botaniska trädgården i Lund, Lunds botaniska trädgård 1690-1867, Lund 1959.
Weibull, Lauritz
Karta över staden Lund och dess jordar från tiden före 1705, Föreningen Gamla Lund I, 1919, Lund 1919.
Wrangel Evert
Allhelgonakyrkan i Lund, Lund 1893.
"Lund för hundra år sedan", Ord och bild 10:1917, Stockholm 1917.
"Lund genom nio sekler", Svenska turistföreningens årsskrift 1919, Stockholm 1919.
Wägner, S.
Skånska kommisionen af 1669-1670. Ett bidrag till de skånska landskapens inre historia, Lund 1886.
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda