Stadsbildens framväxt/Råd och anvisningar för bebyggelse i Lunds stadskärna/Ombyggnadsråd

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Man måste hålla i minnet att byggnadsmetoder och sedvänjor under årens lopp förändrats, om än inte i samma rasande takt som nu. Detta manar till försiktighet vid användningen av generella råd. Några absoluta sanningar, om hur ett hus skall vårdas, finns inte. Trots detta finns mycket kunskap om hur man bör göra.

Vår tids byggnadssätt skiljer sig i vissa grundläggande drag från gårdagens. De moderna metoder, som man har att konstruera en byggnad på, har förändrat en byggnads sätt att åldras, liksom många moderna material har gjort.

I ett modernt hus t ex tolererar vi inte några sättningar över huvud taget. De äldre byggnaderna uppfördes så, att en mindre sättning hade liten betydelse. Man måste således vara mycket uppmärksam vid restaureringar och ombyggnader, så att inte olika system och verkningssätt blandas.

Till att börja med måste man undersöka och dokumentera husets befintliga skick. Kamera och ritpapper, penna och tumstock är då de givna hjälpmedlen. Innan uppmätningen utförs, kan man börja med att kontrollera byggnadsnämndens arkiv. Även Skånska Brand eller Kulturen kan ha uppgifter om äldre byggnader i Lund. Är huset uppfört under detta århundrande eller har det genomgått en omfattande ombyggnad, finns ofta ritningar att tillgå. Oavsett detta bor en arkitekt med kunskaper i ombyggnad och renovering anlitas. Han kan hjälpa till med både uppmätning, förslagsritning och kostnadskalkyl.

Låt även den restaurerings- och renoveringskunnige leda en eventuell installationsprojektering och medverka vid ombyggnadens genomförande.

Lita inte för mycket på lättköpta råd från entreprenörer och materialförsäljare utan lyssna mer på antikvarisk expertis på Kulturen eller Skånes Hembygdsförbund och arkitekter som arbetar med restaureringar och som rekommenderar gammal hantverksteknik vid ombyggnad. Var även noggrann vid val av hantverkare för såväl byggnads- som installationsarbetena.

Huset är för tillfället ditt men har under lång tid varit en del av staden Lund. Lundamiljön tillhör lundaborna.

Lyssna därför på din omgivning och hävda inte dina egna idéer som allenarådande. Gör ombyggnaden eller renoveringen med hänsyn till den kulturhistoriskt och arkitektoniskt intressanta miljö, som Lunds stadskärna utgör.

Tidigare ombyggnader utfördes ofta med små ingrepp. Härigenom förändrades miljön endast sakta. Dagens annorlunda villkor och högre ställda krav på utrymme och teknisk standard leder många gånger till alltför omfattande ombyggnader. Man vill skapa lämpligare planlösningar och förse byggnader med ny teknik. Detta kan emellertid ske utan att urholka husens karaktärsdrag eller förvanska deras detaljer.

Med utvecklingen har följt en förändring även av byggteknik, byggmaterial och utförande. Idag är en mängd byggnadsdelar fabrikstillverkade. Mycket hantverkstradition håller härigenom tyvärr på att gå förlorad. I undersökningsskedet skall man därför noga notera, vilka material som använts och hur detaljer utformats, för att estetiskt och tekniskt ge det önskade utseendet. Genom varsamhet bor och kan dessa hantverksmässigt fina detaljer sparas vid en ombyggnad.

Som tidigare nämnts har byggtekniken moderniserats och dagens "exakta" byggmetoder och byggmaterial passar inte alltid till en äldre byggnad. Det kan istället, som skall visas längre fram, vara förödande att t ex använda modernt cementbruk vid omputsning av en korsvirkesfasad eller att måla en fasad med plastfärg istället för att kalka.

Huvudregeln är att med traditioneBa material bibehåller man lättare husets karaktär och utseende. Använder man sedan också gammal byggteknik med genomtänkta och beprövade metoder fungerar ursprungsmaterialen tekniskt riktigt. Duktiga hantverkare kan utföra arbetena och idag lär sig många yngre hantverkare dessa metoder.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda