Stadsbildens framväxt/Råd och anvisningar för bebyggelse i Lunds stadskärna/Inledning

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Lunds rådhus och Stadshall från 1837 resp. 1968. Arkitekter var P A Nyström resp. Klas Anshelm.

Det gamla Lund med gatunät och kvartersmönster från medeltiden har endast ett tiotal byggnader kvar från tiden före 1750. Man talar ändå om Lunds medeltida stadskärna och avser då gatornas oregelbundna sträckning, kvarterens indelning, tomternas storlek och byggnadernas placering på tomterna.

Att bevara Lund innebär, att inte förändra stadskärnans struktur och att dessutom bibehålla mångfalden av byggnader. De enskilda husen, små och stora, anspråkslösa och utsirade, bildar en heterogen men sammanhållen stadsbebyggelse. Här samspelar delarna, som kan härröra från skilda tidsepoker. Byggnadsvården inriktas på att bibehålla de enskilda byggnadernas speciella karaktär. Ett hus egenart utläser man i dess byggnadsdetaljer, såsom takform, fönsterplacering, entréplacering, sockelutformning, fasadmaterial med mera.

Byggnadsvåid kan också innebara anpassning av nybebyggelse till äldre byggnader. Uttrycksmedlen d v s detaljerna bor då harmoniera med närliggande fasaders indelning och detaljeringsnivå.

Bevarandet av en äldre miljö består inte bara i att man gör noggranna och genomtänkta inventeringar och utvärderingar av byggnader och miljö. Vården av det som finns bevarat framstår som allt viktigare ju längre man tränger in i bevarandets problematik. Inte heller ar det så att omsorgen skall omfatta enbart de finaste och utvalda husen.

Byggnadsvård är en fråga om inställning samt förståelse för de värden som finns i våra gamla hus.

Det gäller de kulturella och miljömässiga värdena likaväl som de ekonomiska. Ofta är det endast fantasi och anpassningsförmåga som behövs för att kunna utnyttja en vid första ögonkastet "omöjlig" planlösning. Det rör sig om att ta till vara en del av det arbete som gångna generationer gett oss i arv och som till sist hela vårt välstånd bygger på.

I detta korta avsnitt, som behandlar den tekniska vården, finns självklart ingen möjlighet att särskilt ingående behandla det enorma problemkomplex, som byggnadsvård trots allt innebär. Lunds bevarandeplan omfattar byggnader från flera sekler. Har finns enkla, anspråksiösa gatuhus men även mycket avancerade, detaljrika byggnader.

Förhoppningsvis skall detta avsnitt ge en del grundläggande råd och peka på bevarandeproblem. Dessutom kan det kanske inspirera till fortsatt studium och ge insikt i svårigheter, som man kan komma att möta.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda