Stadsbildens framväxt/Råd och anvisningar för bebyggelse i Lunds stadskärna/Detaljer på hus

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Mur i tomtgräns på Nygatan 22.
Smidestaket med grind på Tomegapsgatan 26.
Ymnig grönska på gaveln av huset Nygatan 17.
Balkong på Klostergatan 9 från 1882.
Jugendornament på fasaden till huset Magnus Stenbocksgatan 2 från 1908.

Källarnedgångar på gården utformades med en enkel källarhals med traditionella panelluckor. På gatusidan är en källarnedgång ofta mer bearbetad med granitsteg i trappa och smidda räcken och handledare. Detta gäller i än högre grad husens huvudentréer. Trapporna är utförda i massiva block utan trappnos och ibland med konstfulla smidesräcken. Till en ny trappa är ofta ett enkelt räcke i svartmålat varmförzinkat stålrör att föredra.

Tomtgräns i gatulinjen skall vara sluten med mur, plank eller staket för att ge intryck av ett helt slutet kvarter med ordentliga avgränsningar av gaturummen. En mur kan vara i samma puts eller tegel som huvudbyggnaden. Planket är ofta av stående panel, locklistpanel med vattenbräda som överliggare.

Växtlighet på en fasad ger mjukhet och harmoni samtidigt som ytterväggen får ett extra vindskydd. Riv därför inte ner vildvin och murgröna från fasaden men klipp, ansa och se till att rännor och rör hålls fria. Blomsterlådor daremot är ett modernt påfund och bör inte monteras på en gammal fasad.

Detaljer, som fästs på husets fasad förbises ibland, trots att de påverkar helhetsmiljön. Skyltar såsom trafikskyltar, gatunamnsskyltar, husnummerskyltar och reklamskyltar, måste utformas och placeras så att de inte skämmer en hel fasad. Brevlådor och elskåp får man försöka inpassa i miljön där de gör minst väsen av sig.

Beslag på dörrar och fönster är många gånger ursprungliga. Byt därfor inte ut trycken, låsskyltar och rosetter, när låskistan skall ersättas, utan låt låssmeden kombinera gammalt och nytt. Även på fönster är de gamla beslagen unika och skall inte utan vidare kasseras.

Ventilation är oundvikligt i byggnader, nu liksom förr. De gamla ventilationsgallren kan vara utsirade i gjutjärn eller plåt. Många gånger är dessa tillfyllest som tilluftsgaller vid modernisering med ny mekanisk frånluftsventilation.

Smidesarbeten av gammalt datum som grindar, balkongräcken, staket, trappräcken, vindflöjlar, och skyltar, är sällan genomrostade utan kan bibehållas. Balkonger utgör ett värdefullt inslag i gaturummet som ornament på fasaden. De får därför inte okritiskt rivas ned, även om de är i dåligt skick. Balkonggolvet kan vara obrukbart och måste gjutas om, men räcket går säkert att sätta upp igen med smärre kompletteringar.

Till flerfamilihusen hör ofta en portgång, vilken ägnats speciell omsorg. Här kan finnas väggpaneler, sintrade golvplattor i mönster, blyinfattade fönster och tak- eller våggmålningar med stuck. Spara dessa och andra konstfulla och vackra detaljer till kommande generationer.

Fasaden är på många hus detaljrikt utsmyckad med profilerade gesimser, kornischer och listverk. Fönster och portomfattningar är likaså profilerade och försedda med skulpterade uttrycksmedel för sin tid, renässans, nygotik, nyklassicism, "bruniusstil", jugend m fl.

Indelning av fasaden åstadkoms med hjälp av muröppningar. Ofta används även frontespiser, burspråk och balkonger för en vertikal indelning av fasaden. Hörnkedjor kan vara rusticerade med kvaderindelad puts.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda