Stadsbildens framväxt/Råd och anvisningar för bebyggelse i Lunds stadskärna/Bjälkslag, takstolar

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Ventilationshålen kan som här på S:t Petri Kyrkogata 15 vara vackert utformade.
Husbocken och den strimmiga trägnagaren är insekter, som genom stora angrepp på en trästomme kan förstöra en hel byggnad.
På fasaden finns ankarslutare i smide. Byggnaden på Ö. Vallgatan 39 är från 1913. Arkitekt var Jacobsson.

Trä är det vanligaste materialet i bjälklag och takstolar. Träkonstruktioner som utsätts för fukt i kombination med luft kan bli rötskadade. Viktigt är därför att grundkonstruktioner av trä ligger helt under grundvattennivån. Allt övrigt virke skall luftas så att det hålls torrt.

Bjälklagsändar och lejder för uppläggning av takstolar ligger ofta i kontakt med murverk och kan t o m vara inmurade. Kontakten mellan trä och murverk kan, om muren är fuktig, ge upphov till rötskador. För att skydda bjälkändarna mot fukt virades de därför med näver, senare med tjärpapp eller oljat papper. idag används lämpligen asfaltimpregnerad papp. Likaså kan gamla källare och bottenbjälklag lätt angripas av hussvamp om virket inte genom ventilation tillåts torka. Fukt och värme i olycklig kombination ger tillväxtmfljö for svamp. Man måste därför noga se till, att ventilationshål i grund och sockel inte sätts igen och förhindrar genornluftning av en torpargrund eller källare.

Takstolar är i de flesta äldre byggnader utförda i trä hugget halvt i halvt. De vilar på en lejd eller ett remstycke på fasadmuren och ofta även på vindsbjälklaget. Både sparrar och hanband är oftast i fyrkantvirke, förr i bilat utförande och i yngre hus i sågat. För att skydda takstolarna från fukt och röta, måste yttertaket vara fritt från läckage, samtidigt som vindsutrymmet är väl ventilerat. En vindsinredning med värmeisolering får inte utföras, utan att man tillser att träkonstruktionen hålls ventilerad med ordentlig luftspalt.

De delar av en trästomme, som angripits av röta, svamp eller insekter och har förstörts, repareras genom att ersattas av eller förstärkas med lämpligt virke. Insekts- och svampangrepp saneras genom avlägsnande och förgiftning. Specialisthjälp bör anlitas! Man måste dessutom låta virket torka ut och se till att trästommen efter ombyggnaden hålls väl ventilerad.

I flervåningshus från tiden kring sekelskiftet uppbyggdes bjälklag av träbjälkar i kraftiga dimensioner t ex 5" x 8" och öch 6" x 9", som lades på en inmurad lejd eller förankrades i fasaden med ankarjärn och ankarslutare i smide, Dessa visades ofta i fasad med en konstfull utformning. Ankarslutare utan konstruktiv verkan men som fasaddekor förekommer även. Blindbotten fylldes med torkad lera för att få ett tungt brand- och ljudisolerande bjälklag, Bjälklaget över källare kan vid denna tid vara utfört med slagna stickvalv av tegel eller oarmerad betong mellan stålbalkar.

Vid omfattande ombyggnad med nya installationer skall man undvika sådan lednings- och kanalförläggning så att balkar eller bjälkar måste avväxlas. Rördragningar parallellt med bjälkarna skall helst göras i blindbottenfyllningen.

Sammanfattning av råd och anvisningar for bjälklag och taklag av trä.

  • Tillse att allt konstruktionsvirke hålls torrt.
  • Tillse att utförda ventilationsöppningar och lufthål inte sätts igen.
  • Om förändringar, vindsinredningar o dyl, utförs måste konstruktionsvirket fortfarande ventileras och hållas torrt.
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda