Separatorn 1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Separatorn 1
OVSEIM5.JPG
Tetra Pak
Information
NamnFd. Rudelius & Boklund/AB Separator/Alfa-Laval
FaktaÄldsta kvarvarande byggnader från 1939, arkitekt Mogens Mogensen. Flera intressanta utbyggnadsskeden därefter, bl a Alfa Lavals nya huvudkontor från 1959, arkitektfirman Winberg & Högstedt.
OmrådeÖresundsvägens företagsområde
MotivTillhör den äldsta industrietableringen i området. Intressant utveckling från tung verkstadsindustri, förenat med revolutionerande innovationer i form av mjölksepartorn respektive plattvärmeväxlare, till förpackningsindustri.
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Industrihistoriskt är detta områdets mest intressanta kvarter. Här skedde den första industrietableringen genom Skofabriken Standard, som lades ner 1965. Där tillverkades bl a damskon "Stiletto", en relativt stor rörelse som sysselsatte åttio personer. Fabriksbyggnaden köptes och användes en tid av Alfa-Laval, men revs senare och utgör idag parkeringsyta.

1883 grundade Gustav de Laval AB Separator i Stockholm. Mjölkseparatorerna var den viktigaste produkten liksom kompletta mejerier. Sedan patentet gått ut hårdnade konkurrensen från AB Baltic i Södertälje. 1918 köptes Rudelius & Boklund i Lund (tidigare Lunds nya gjuteri & mekaniska verkstad) upp av Balti AB. Från samma år finns en ritning till gjuteribyggnad för Rudelius & Boklund i Lund, signerad F Hellman Södertälje, ämnad att uppföras i nuvarande kvarteret Värmeväxlaren. Ett projekt som aldrig förverkligades. Efter diverse turer under närmast följande 10-årsperiod övertogs Baltic slutligen 1928 av Separator, som även flyttade sitt försäljningskontor för södra Sverige till Rudelius & Boklunds lokaler vid Bangatan.

1928 nyuppfördes ett magasin på stadsägan n:o 45 i Lund, nuvarande kv Separatorn. Ritningar till magasinet är signerade Alfred Persson, byggnadskontrollant och mätningsingenjör i Lund, som dock haft en mycket betydande parallell verksamhet som arkitekt i Lund under 1900-talets första hälft.

I slutet av 1930-talet byggdes nya verkstadslokaler för AB Rudelius & Boklund på samma tomt. Bl a verkstadsbyggnaden med gavel åt Öresundsvägen, som ännu finns bevarad, ritad av arkitekt Mogens Mogensen 1939. Dessutom uppfördes nästan samtidigt en plåtslageribyggnad längre in på tomten. Kontoret var inrymt i den östligaste delen av den ursprungliga magasinsbyggnaden, med entré åt Öresundsvägen. 1949 ansöktes om bygglov för ombyggnad av entrén, bl a ny skyltning med SEPARATOR.

I takt med att verksamheten utvecklades expanderade även fabrikslokalerna. Jämte separatorn och mjölkningsmaskinen utvecklades plattvärmeväxlaren, som så småningom skulle bli koncernens viktigaste produkt. Utökning av fabrikslokalerna skedde under närmast följande årtionden främst genom om- och tillbyggnader i form av lägre monteringshallar försedda med förhöjt mittskepp alternativt sågtandslanterniner, fasader huvudsakligen av rött tegel och puts.

Fram tills nu hade fabriksområdets utbredning österut begränsats av en tomt ägd av Hallqvists garveri. När man 1959 presenterar planer på ett nytt huvudkontor expanderar AB Separator verkstädernas anläggning genom uppköp av denna angränsande fastighet. Det nya kontoret ritades av Winberg & Högstedt AB, Malmö, beställare var som sagt AB Separator verkstäderna i Lund. Samma år togs visserligen beslut om att lägga ner enheten i Lund, men verkligheten blev raka motsatsen - dvs en kraftfull expansion.

Det nya kontoret fick en tidstypisk utformning. En vinkelbyggnad i fyra respektive fem våningar, där konstruktionen är tydligt redovisad, med de bärande fönsterpelarna förkroppade i fasaden, så att de framträder som genomgående pilastrar. Fasadbeklädnaden utgörs av gul klinker och fönsterna är av ädelträ, troligtvis teak. Några år senare, omkring 1965 uppförs den stora plattvärmeväxlarverkstaden i nuvarande kv Värmeväxlaren 3 (se nedan).

Det gamla kontoret utmed Öresundsvägen fanns kvar ytterligare ett decennium. I samband med tillkomsten av ännu en kontorsbyggnad för ALFA-LAVAL AB i slutet av 1960-talet ansöks dock om slutgiltig rivning av den äldsta fabriksbyggnaden från slutet av 1920-talet, där det gamla kontoret varit införlivat. Den nya kontorsbyggnaden ritades 1967 av arkitekterna Bertil Mernsten och Ulrika Stenberg, verksamma vid AB Skånska Cementgjuteriet. Byggnaden är uppförd med prefabricerade betongelement, till större delen synliga på gavlarna, medan långsidorna är klädda med svart korrugerad plåt mellan de fem våningarnas fönsterband. Den tredje och sista etappen av detta stora kontorskomplex bestående av tre större sammanlänkade byggnader med olika utformning och materialval, påbörjades i omedelbar anslutning till etapp 2, efter ritningar av ark T Elchenalm vid Skånekonsulter arkitektkontor.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda